Regionální funkce knihoven

Regionální funkce knihoven upravuje zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Zahrnují činnosti napomáhající k rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. V souladu s knihovním zákonem je zákonnou povinností kraje zajišťovat regionální funkce z peněžních prostředků svého rozpočtu.

Výkon regionálních funkcí koordinuje příslušná krajská knihovna. V Olomouckém kraji tuto funkci plní Vědecká knihovna v Olomouci, příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem. Jí pověřené knihovny pak zajišťují nejen metodickou a organizační pomoc, ale také další odborné služby pro 479 základních knihoven, které na území kraje zřizují města a obce.

V Olomouckém kraji funguje 7 pověřených knihoven, jejichž regionální dosah zahrnuje území obvody někdejších okresů, jsou to:

 

 

V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024 je pro financování výkonu regionálních funkcí vyčleněna částka 14 135 000 Kč. 

Z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Olomouckého kraje na regionální funkce knihoven se hradí například nákup knih do výměnného fondu, služby metodiků, (metodická pomoc je poskytována především menším obecním knihovnám) a další vzdělávání knihovníků.

Olomoucký kraj podporuje a oceňuje činnost knihovníků také prostřednictvím každoročně vyhlašované ankety Nejlepší venkovský knihovník. V ní jsou oceněni nejlepší neprofesionální neboli amatérští knihovníci malých obecních knihoven, kteří se svým každodenní prací zasluhují o rozvoj knihovnictví a společenský přínos knihovny ve svých obcích.

 

Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje

Vědecká knihovna v Olomouci společně s Olomouckým krajem zahájila v roce 2017 oceňování v soutěži Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje. Cílem ocenění je poděkovat aktivním knihovníkům venkovských knihoven za jejich práci a obětavost, ale především pozvednout prestiž jejich činnosti a vyjádřit podporu těmto pracovníkům na krajské úrovni.

Malé venkovské knihovny jsou mnohdy jediným kulturním zařízením v obci, a především pro starší generace obyvatel, kteří nedisponují možnostmi snadné a rychlé dopravy do větších měst, představují důležité místo setkávání. Knihovníci se stále častěji stávají nejen rádci při uspokojování nejrůznějších čtenářských zájmů, ale také informačními pracovníky, pořadateli kulturních akcí od besed s osobnostmi, přes cestopisné přednášky, setkání s rodáky až po místní kluby seniorů nebo promítání video kroniky obce. Důležitá je také spolupráce s místními mateřskými školkami a se školami. Mnozí knihovníci obecních knihoven se tak za léta fungování knihovny stali osobnostmi, které se významně podílí na kulturním životě obce. V souvislosti s nárůstem významu komunitní role knihoven vzrostly požadavky na vedení malých knihoven, přičemž řada obcí zvýšila pracovní úvazky svým knihovníkům, i v malých obcích již knihovníci úvazek, vykazovaný pro neprofesionální knihovnu (půjčovní doba méně než 15 hodin týdně), překračují. Od roku 2020 byla soutěž přejmenována na Nejlepší venkovský knihovník a jsou do ní zahrnuti i knihovníci z obcí, v nichž je funkce knihovníka vykonávána profesionálně, nejvýš na 1 pracovní úvazek (40 hodin týdně). 

 

Výsledky ankety za rok 2022

 

 

Soubor typu pdf01_Regionální funkce knihoven.pdf(190 kB)stáhnout
Soubor typu pdf02_Zásady pro zaj. a fin. výkonu RFK.pdf(470,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf03_Výše dotací na výkon regionálních funkcí knihoven v letech 2015-2023.pdf(153,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf04_Metodický pokyn MK ČR č. j. MK 85551-2019_k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR.pdf(8,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf05_Metodický pokyn MK ČR č. j. MK 61750-2023_k vymezení standardu VKIS poskytovaných knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi na území ČR.pdf(390,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf06_Metodický pokyn MK ČR č. j. MK 53667-2017_k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované nebo provozované obcemi na území ČR.pdf(233,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_Standard pro postupy rekonstrukce knihoven.pdf(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf08_Doporučení NKP pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných nebo provozovaných obcemi na území ČR.pdf(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf09_Sluzby knihoven knihovnam_Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.pdf(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf10_Manifest IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách 2022.pdf(178 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jaroslava Píšová

referent kultury a muzejních sbírek
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 208 j.pisova@olkraj.cz
Jeremenkova 1142/42, 77900 Olomouc, patro , kancelář: 907


Poslední změna 16. 11. 2023 14:06:17