Symboly Olomouckého kraje

Logo Olomouckého kraje

Logo Olomouckého kraje

Základním grafickým prvkem logotypu Olomouckého kraje je stylizovaná pětilistá květina. "Květina je dle mého soudu symbol vesměs pozitivní a vstřícný. Květina je jako přátelský stisk ruky. Květinu podáváme na důkaz lásky i úcty. Květina je příslibem příjemné vůně, svěžesti i perspektivy růstu," říká autor loga Jan Koráb. Květina v sobě slučuje symboliku růstu a vstřícné otevřenosti i nedělitelnosti svých jednotlivých částí. Tato květina znázorňuje pět rovnocenných okresů kraje, s individuálním charakterem, přičemž žádný z nich není „ani první, ani poslední". V symbolice okvětních lístků lze spatřovat i základní prvky života v kraji, jehož prostor a každodennost utváří přírodní bohatství od lužních lesů až po nejvyšší moravské hory, rozvinutý průmysl, školství, významná přítomnost a vliv armády a v neposlední řadě historie a kulturní tradice. Zároveň však logotyp žádný z těchto výkladů pozorovateli nevnucuje a svým hravým pojetím dává prostor fantazii.

Ochrana před zneužitím

Logo kraje je podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Olomoucký kraj. Použití loga a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu odboru kanceláře hejtmana kraje, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a bude postupovat v souladu s ním.

Jednotný vizuální styl Olomouckého kraje (platný od 1. 1. 2023)

Soubor typu pdfJednotný vizuální styl OK - 01 Úvod(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednotný vizuální styl OK - 02 Znak(14,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednotný vizuální styl OK - 03 Logo(10,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednotný vizuální styl OK - 04 Logo - Aplikace(29,7 MB)stáhnout

Žádost o souhlas s užitím loga Olomouckého kraje

Soubor typu pdfPostup při získání souhlasu k užití loga - logo Olomoucký kraj(191,6 kB)stáhnout
Soubor typu docŽádost o udělení souhlasu k užití loga - logo Olomoucký kraj(35 kB)stáhnout

Logo Olomouckého kraje - ke stažení

Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje - formát .jpg(201,7 kB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje (modrý podklad) - formát .jpg(205,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfLogo Olomouckého kraje - formát PDF(127,7 kB)stáhnout

Více informací poskytne

Ing. Pavla Kalábová

záštity, logo a znak Olomouckého kraje
Odbor kancelář hejtmana
oddělení tiskové a PR
   585 508 884 p.kalabova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

 

 

 

Znak Olomouckého kraje

Znak Olomouckého kraje

Návrh znaku vychází z usnesení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 8. 11. 2000, jímž byla schválena kritéria pro udělování znaků a praporů krajům, stanovená podvýborem pro heraldiku.

Tato kritéria stanovila, že znakem má být čtvrcený štít, v němž první čtvrť má obsahovat znak historické země, na jejímž území kraj leží. V případě, že kraj sahá ještě do další historické země, má být její znak v poslední čtvrti, pokud je to heraldicky a výtvarně vhodné. Jinak může být i v jiné čtvrti.

Další čtvrť má obsahovat znak hlavního města kraje, je-li to znak jednoduchý, v opačném případě je jeho derivát, tj, jen nějaké výrazné znamení z něj.

Třetí čtvrť má být vyhrazena symbolice kraje samotného.

V případě našeho kraje je v první čtvrti (modré) moravská stříbrno-červeně šachovaná orlice, poněvadž převážná jeho část leží na Moravě. Ve druhé čtvrti by teoreticky měl být symbol opět modré, což by vedle modrého pole moravského nebylo z výtvarného hlediska vhodné, proto je do druhé čtvrti dána černá slezská orlice ve zlatém poli. To vyjadřuje skutečnost, že nejsevernější část kraje náleží historicky Slezsku. Černá slezská orlice je navíc i v městském znaku Jeseníku.

Třetí pole je vyhrazeno vlastní symbolice kraje. Má to být vyjádřeno jednoduchým heraldickým znamením a barevně vyváženo s celkovým řešením znaku. Proto je zvolena zlatá barva jako podklad, čímž se tato čtvrť barevně vyrovnává se zlatou druhou čtvrtí, zároveň její barva symbolizuje lány zralého obilí, Hané, stejně jako zemědělský ráz jesenické roviny, jíž se říkává Slezská Haná. Pro náš kraj je charakteristický tok řeky Moravy, protékající od Jeseníků ze severozápadu až k jeho hranicím na jihovýchodě. V heraldice se vodní toky zpravidla vyjadřují modrým pruhem, často vlnitým. Tento pruh, v heraldice zvaný břevno, je položen kosmo, čímž vystihuje průtok řeky Moravy naším krajem.

Poslední čtvrté pole je vyhrazeno symbolice hlavního města kraje. Poněvadž znakem Olomouce je rovněž šachovaná orlice, lišící se od moravské pouze barvou jazyka, jsou v této čtvrti umístěna jen zlatá písmena SPQO, která byla do městského znaku úředně přidána roku 1993. Jde o zkratku latinského Senatus populus que Olomucensis, což znamená Senát (sněm) a lid olomoucký. Pole pod písmeny je modré jako pole olomouckého znaku.

Znak tedy odpovídá stanoveným kritériím i výtvarnému požadavku, poněvadž se v něm střídají dvě čtvrti modré se dvěma čtvrtěmi zlatými.

Popis znaku zní:

Štít je čtvrcen modře a zlatě. V první čtvrti je stříbno-červeně šachovaná, zlatě korunovaná (moravská) orlice se zlatou zbrojí. Ve druhé čtvrti je černá, zlatě korunovaná (slezská) orlice s červenou zbrojí. Ve třetí čtvrti je kosmý, vlnitý, modrý pruh a ve čtvrté čtvrti jsou zlatá písmena SPQO (v pořadí dvě a dvě) tak, jak jsou v městském znaku.

Prapor má podle kriterií stanovených podvýborem pro heraldiku opakovat znamení ze znaku na plochu praporu.

Jiří Louda

Znak Olomouckého kraje - dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPostup při získání souhlasu k užití znaku - znak Olomouckého kraje(199,3 kB)stáhnout
Soubor typu docŽádost o udělení souhlasu k užití znaku - znak Olomouckého kraje(623 kB)stáhnout

 

 

Vlajka Olomouckého kraje

Vlajka Olomouckého kraje - dokumenty ke stažení

Soubor typu jpgVlajka Olomouckého kraje - formát .jpg(495,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVlajka Olomouckého kraje - formát PDF(62,8 kB)stáhnout

Více informací poskytne

Ing. Pavla Kalábová

záštity, logo a znak Olomouckého kraje
Odbor kancelář hejtmana
oddělení tiskové a PR
   585 508 884 p.kalabova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

 

 

Propagační předměty Olomouckého kraje v roce 2024

Usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 5. 2. 2024 (UR/101/8/2024) bylo na základě zkušenosti z loňského roku rozhodnuto, že s ohledem na množství akcí v kraji a tím rostoucí počet žádostí i zvýšenou spotřebu propagačních předmětů kraje nebude na webu Olomouckého kraje dostupný ke stažení požadavkový formulář pro získání propagačních předmětů kraje.

Zájemce, který chce požádat Olomoucký kraj o propagační předměty, si může požadavkový formulář na propagační účely vyžádat u asistentky člena vedení, do jehož gesce jím pořádaná akce spadá.

Obecně budou v roce 2024 podporovány propagačními předměty především akce s osobní účastí člena vedení s gescí, další významné a již tradiční akce v regionu, popř. akce, na které byla udělena záštita Olomouckého kraje. Podpořeny budou především žádosti vztahující se k nekomerčním akcím (vstup veřejnosti bez úhrady vstupného) a akce, které nebyly podpořeny dotací z dotačních programů/dotačních titulů kraje.


Poslední změna 21. 02. 2024 13:28:26