Ochrana osobních údajů

GDPR

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení)

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Olomoucký kraj jako správce má povinnost informovat subjekty zpracovávaných osobních údajů o skutečnostech vztahujících se ke zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů v rozsahu informací uvedených v čl. 13 a 14 obecného nařízení.

Kontaktní adresa správce:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 779 00, IČ 60609460

ID datové schránky: qiabfm

Zástupce správce osobních údajů:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Olomoucký kraj na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Květa Olašáková

Kontaktní mail:

poverenec.oou@olkraj.cz

Kontaktní telefon:

585 508 874

Informace o zpracování osobních údajů správcem:

Informace o zpracování dle č. 13 a 14 obecného nařízení – viz příloha 1 níže

Skartační plán – viz příloha 2 níže

Informace o právech subjektu osobních údajů.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (viz čl. 15 obecného nařízení)

Každá fyzická osoba je oprávněna požádat správce o informaci, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou nebo nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá ke stanovení této doby,

 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování (včetně informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů).

 

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Při poskytnutí kopií nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 

Právo subjektu údajů na opravu nepřesných osobních údajů (viz čl. 16 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na opravu neznamená povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje, ani povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

 

Právo subjektu údajů na výmaz (viz čl. 17 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

 

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Právo se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení,

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 obecného nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo subjektu údajů na omezení zpracování osobních údajů (viz čl. 18 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

Právo subjektu údajů na přenositelnost údajů (viz čl. 20 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,

 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

Subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo subjektu údajů vznést námitku (viz čl. 21 obecného nařízení)

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Právo subjektu údajů podat stížnost (viz čl. 77 obecného nařízení)

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení. Funkci dozorového orgánu v ČR plní Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Právo subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz čl. 7 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

dokumenty GDPR

Soubor typu pdfInformace o zpracování dle č. 13 a 14 obecného nařízení(897,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSkartační plán(4 MB)stáhnout
Soubor typu docxZáznam o činnostech zpracování Olympiáda dětí a mládeže(18,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxZáznam o činnostech zpracování ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK (18,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxZáznam o činnostech zpracování CzechPoint(20,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxZáznam o činnostech zpracování – Střet zájmů(16,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxZáznam o činnostech zpracování Vydávání kvalifikovaných/komerčních certifikátů – elektronický podpis(18,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační cedule - fotografování na akcích pořádaných Olomouckým krajem(1,6 MB)stáhnout


Poslední změna 08. 01. 2019 15:32:20