KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI

          

 

Dne 19. 9. 2017 spustil Olomoucký kraj druhou vlnu kotlíkových dotací prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

 

Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného zde.


Před samotným otevřením elektronického formuláře se ujistěte, že máte nainstalovaný program FormFiller od společnosti Software602. Stáhnout jej můžete zdarma na https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/.

Po vyplnění formuláře dojde k jeho odeslání (nikoliv evidenci!), kdy výsledkem bude vygenerování tzv. PID kódu, který bude pro každou žádost jedinečný. PID kód bude sloužit k následné elektronické evidenci žádosti.

Příjem žádostí (tzn. evidence) bude zahájen dne 24. 10. 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 11. 2017 do 12 hodin.

Evidenci žádostí provedete na https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/. Tlačítko pro samotnou evidenci bude na uvedeném odkaze aktivní až od 24. 10. 2017 od 10 hodin.  

Následně do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti je nutné doručit zaevidovanou žádost také  v listinné podobě – originál podepsaný oprávněnou osobou (příjemcem nebo zplnomocněným zástupcem příjemce), a to spolu s požadovanými přílohami.

Podrobné informace jsou uvedeny v záložce Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., včetně vzorových formulářů, návodu na vyplnění elektronického formuláře žádosti a její následnou evidenci.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.
 

Podání žádosti o kotlíkovou dotaci je na základě podmínek dotačního programu učiněno ve třech na sobě závislých krocích:

1.       VYPLNĚNÍ elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace

Od 19. 9. 2017, kdy byl zveřejněn elektronický formulář žádosti, je možné formulář vyplnit dle návodu, který je přílohou č. 8 dotačního programu. Po vložení požadované fotodokumentace do elektronického formuláře a jeho odeslání do elektronického uložiště na Krajském úřadu, obdrží každý tzv. PID kód, který je nutné vložit do elektronického formuláře (po jeho vložení do formuláře je možné formulář vytisknout) a formulář uložit. PID kód je nezbytný pro elektronickou evidenci žádosti popsanou v bodě 2. Získáním PID kódu nedochází k evidenci žádosti do pořadí žadatelů o dotaci. Žádosti, které budou odeslány pouze elektronicky, tzn. že k nim nebude doložena dle bodu 3. listinná verze, budou vyřazeny.

2.       Elektronická EVIDENCE žádosti

V období od 24. 10. 2017 (od 10:00 hod.) do 30. 11. 2017 (do 12:00 hod) bude možné zaevidovat žádost prostřednictvím PID kódu. Za tímto účelem bude 24. 10. 2017 v 10:00 hodin zaktivněno tlačítko pro elektronickou evidenci žádosti na odkaze https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/. Návod k evidenci žádosti je přílohou č. 9 dotačního programu. Tímto krokem dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti kontrolovány a schvalovány.

3.       DOLOŽENÍ žádosti v listinné podobě

Nejpozději do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti (NE dříve) popsané v bodě 2. musí být originál žádosti v listinné podobě, včetně relevantních příloh v listinné podobě, doručen na Krajský úřad (osobně, poštou/jiným dopravcem, datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Tento krok nemá vliv na pořadí žádostí, které bude sestaveno na základě evidence žádostí popsaném v bodě 2. Avšak žádosti, ke kterým nebude ve stanovené lhůtě doručena jejich listinná verze, budou vyřazeny.

Aktuality

25.09.2017 - Evidence žádostí

Upozorňujeme na podmínky podání žádosti o kotlíkovou dotaci...

21.09.2017 - Prezentace z informačních seminářů

Olomoucký kraj v současné době realizuje informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace ...

12.09.2017 - Informační semináře pro občany

Olomoucký kraj si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., které se budou konat ...

30.08.2017 - Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Dne 18. 9. 2017 bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednávat podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. V případě jeho schválení bude dne 19. 9. 2017 dotační program vyhlášen...

14.06.2017 - Tisková zpráva k přípravě druhé vlny kotlíkových dotací

Dne 13. 6. 2017 byla vydána tisková zpráva k přípravě druhé vlny kotlíkových dotací v Olomouckém kraji...


archiv aktualit »

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I. 

Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016
a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod.


Poslední změna 05. 10. 2017 09:47:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje