KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI

          

 

Dne 19. 9. 2017 spustil Olomoucký kraj druhou vlnu kotlíkových dotací prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

 

Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného zde.


Před samotným otevřením elektronického formuláře se ujistěte, že máte nainstalovaný program FormFiller od společnosti Software602. Stáhnout jej můžete zdarma na https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/.

Po vyplnění formuláře dojde k jeho odeslání (nikoliv evidenci!), kdy výsledkem bude vygenerování tzv. PID kódu, který bude pro každou žádost jedinečný. PID kód bude sloužit k následné elektronické evidenci žádosti.

Příjem žádostí (tzn. evidence) byl zahájen dne 24. 10. 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 4. 2018 do 12 hodin.

Evidenci žádostí provedete na https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/. 

  

Následně je nutné do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti  doručit zaevidovanou žádost také  v listinné podobě – originál podepsaný oprávněnou osobou (příjemcem nebo zplnomocněným zástupcem příjemce), a to spolu s požadovanými přílohami.

Podrobné informace jsou uvedeny v záložce Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., včetně vzorových formulářů, návodu na vyplnění elektronického formuláře žádosti a její následnou evidenci.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.
 

Podání žádosti o kotlíkovou dotaci je na základě podmínek dotačního programu učiněno ve třech na sobě závislých krocích:

1.       VYPLNĚNÍ elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace

Od 19. 9. 2017, kdy byl zveřejněn elektronický formulář žádosti, je možné formulář vyplnit dle návodu, který je přílohou č. 8 dotačního programu. Po vložení požadované fotodokumentace do elektronického formuláře a jeho odeslání do elektronického uložiště na Krajském úřadu, obdrží každý tzv. PID kód, který je nutné vložit do elektronického formuláře (po jeho vložení do formuláře je možné formulář vytisknout) a formulář uložit. PID kód je nezbytný pro elektronickou evidenci žádosti popsanou v bodě 2. Získáním PID kódu nedochází k evidenci žádosti do pořadí žadatelů o dotaci. Žádosti, které budou odeslány pouze elektronicky, tzn. že k nim nebude doložena dle bodu 3. listinná verze, budou vyřazeny.

2.       Elektronická EVIDENCE žádosti

V období od 24. 10. 2017 (od 10:00 hod.) do 30. 4. 2018 (do 12:00 hod) bude možné zaevidovat žádost prostřednictvím PID kódu. Za tímto účelem bylo 24. 10. 2017 v 10:00 hodin zaktivněno tlačítko pro elektronickou evidenci žádosti na odkaze https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/. Návod k evidenci žádosti je přílohou č. 9 dotačního programu. Tímto krokem dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti kontrolovány a schvalovány.

3.       DOLOŽENÍ žádosti v listinné podobě

Nejpozději do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti (NE dříve) popsané v bodě 2. musí být originál žádosti v listinné podobě, včetně relevantních příloh v listinné podobě, doručen na Krajský úřad (osobně, poštou/jiným dopravcem, datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Tento krok nemá vliv na pořadí žádostí, které bude sestaveno na základě evidence žádostí popsaném v bodě 2. Avšak žádosti, ke kterým nebude ve stanovené lhůtě doručena jejich listinná verze, budou vyřazeny.

Aktuality

18.04.2018 - Schváleny další žádosti o kotlíkové dotace

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. schválených k podpoře usnesením...

17.04.2018 - Přijaté žádosti k 16. 4. 2018

Ke dni 16. 4. 2018 bylo v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. zaevidováno 2 013 žádostí...

27.03.2018 - Upozornění pro žadatele o kotlíkovou dotaci

V současné době je Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR řešena problematika, kdy u kotlů C18S a C30S výrobce ATMOS došlo v minulosti k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5 na štítku kotle...

16.03.2018 - Schváleny další žádosti o kotlíkové dotace

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. schválených k podpoře usnesením...

13.03.2018 - Přijaté žádosti k 12. 3. 2018

Ke dni 12. 3. 2018 bylo v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. zaevidováno 1 877 žádostí...


archiv aktualit »

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I. 

Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016
a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod.


Poslední změna 18. 04. 2018 11:10:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje