Zdravotnictví

kojenecky-ustav-008-b.jpg
zachranna-zdravotnicka-sluzba-ol-sanitky.jpg
zachranna-zdravotnicka-sluzba-ol.jpg

Aktuálně

16.04.2024 - Nabídky na prodej trvale nepotřebného majetku státu – zdravotnické přístroje, nástroje a spotřební zdravotnický materiál

25.09.2023 - Projekt Univerzity Palackého „Měkké formy hazardu: oblíbenost, dostupnost a míra rizika ve vztahu k rozvoji hazardního chování“

25.09.2023 - Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství

Česká stomatologická komora připravila bružuru k pohotovostní službě v oboru zubní lékařství

25.07.2023 - Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k nominacím na Cenu ministra za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví

Nominace na Cenu je možné zasílat Ministerstvu zdravotnictví do 15. září 2023.

11.04.2023 - Nemocnice Olomouckého kraje a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenky ředitele

Práce na zkrácený úvazek 36 hodin týdně Smlouva na dobu neurčitou od 1.7.2023, zapracování na DPP v květnu a červnu vítáno Mzda 30 tis. Kč měsíčně


Kraj se podílí na veřejné správě zdravotnictví ve svém územním obvodu, přitom zejm.:

 • zřizuje zdravotnickou záchrannou službu, Odborný léčebný ústav Paseka (pracoviště v Pasece a v Moravském Berouně), vč. jejich ekonomického řízení
 • je jediným akcionářem Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., jejímž prostřednictvím pronajímá majetek pro provozování nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku (které provozuje soukromý provozovatel AGEL Středomoravská nemocniční a.s.)
 • zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, lékárenskou pohotovostní službu a pohotovostní službu v oboru zubní lékařství
 • zajišťuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na svém území prostřednictvím smlouvy se Zdravotnickou  záchrannou službou Olomouckého kraje
 • zajišťuje v případě potřeby zdravotní služby a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let
 • sleduje poskytování zdravotní péče, ovlivňuje její poskytování prostřednictvím zřizovaných ústavů a záchranné služby a připravuje koncepční materiály ve zdravotnictví
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky na území kraje
 • zabezpečuje činnost protialkoholní záchytné stanice
 • metodicky řídí zdravotnické složky integrovaného záchranného systému
 • podílí se na krizovém řízení ve zdravotnictví
 • poskytuje dotace na projekty v oblasti zdravotnictví, zejména vzdělávání a protidrogovou prevenci
 • spolupracuje s jinými orgány ve veřejné správě zdravotnictví.

V Olomouckém kraji působí mnoho dalších státních i nestátních zdravotnických zařízení.

Odbor zdravotnictví krajského úřadu kromě zajišťování výše uvedených činností:

 • vyřizuje stížnosti a další podněty v oblasti zdravotnictví vč. činnosti nezávislých odborných komisí
 • přezkoumává lékařské posudky na základě návrhu na přezkoumání - odvolání
 • přijímá informace o pozastavení používání léčiv a další naléhavé informace o léčivech
 • rozhoduje o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve registrace)
 • organizuje výběrová řízení na smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními
 • provádí kontrolu zdravotnických zařízení a rozhoduje o uložení pokut
 • přebírá zdravotnickou dokumentaci od zrušených poskytovatelů zdravotních služeb a zajišťuje její předání jiným poskytovatelům, které si pacienti zvolí
 • zajišťuje úhradu stanovených činností souvisejících se zdravotní péčí, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (odstraňování nepoužitelných léčiv, ochrana před infekčními onemocněními)
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obce o pokutách za přestupky a správní delikty na úseku zdravotnictví.

Kontakty

Ing. Bohuslav Kolář MBA, LL.M.

vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858 b.kolar@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1121


Poslední změna 16. 04. 2024 08:55:27