Zpracovatel ZÚR

dílo Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

zodpovědný projektant Ing. arch. Jaroslav Haluza
objednatel Olomoucký kraj
pořizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor strategického rozvoje
kraj Olomoucký kraj

část díla: spoluautoři díla:
urbanismus, koordinace Ing. arch. Jaroslav Haluza
sídelní struktura RNDr. Milan Polednik
ekonomicky potenciál RNDr. MilanPolednik
doprava Udi Morava spol. s r. o. - ing. Bedřich Nečas
vodní hospodářství Ing. Alena Kimlová
energetika Arko spol. s r. o.
- elektro, spoje Ing. Zdeněk Chudárek
- plyn Ing. Mojmír Válek
životní prostředí Ing. Pavla Žídková
ochrana kulturních hodnot Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová
rekreace Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová
vyhodnocení záboru zpf a pupfl Libuše Frančíková
nerostné suroviny Ing. arch. Jaroslav Haluza
konzultant Ing. Josef Godány
územní systém ekologické stability RNDr. Leo Bureš, Ageris s.r.o.
ochrana přírody RNDr. Leo Bureš
digitalizace R & m Geodata s.r.o. - Pavel Maren
Zora Lojková


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00