Výpis údajů z Registru obyvatel

Výdejem údajů z Registru obyvatel (dále jen "ROB") se rozumí získání údajů, které jsou v ROB o fyzické osobě vedeny (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa pobytu, případně doručovací adresa, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, identifikátor datové schránky, je-li datová schránka zpřístupněna a dále provozní údaj, kdy došlo ke změně některého z referenčních údajů).

O vydání výpisu údajů z ROB může požádat ("subjekt údajů") podle § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn podat žádost:

  • Fyzická osoba
  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k podání žádosti nebo která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti žádá o výpis údajů z ROB zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce.
  • Za fyzickou osobu může požádat o výpis údajů z ROB zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se v takovém případě poskytnou zmocněnci.

Jak podat žádost o výpis údajů z Registru obyvatel:

  • Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (Na základě vyplnění formuláře a jeho následným odesláním prostřednictvím informačního systému datových schránek je žadateli zpracován elektronický výpis údajů z ROB. Výpis je automaticky zaslán do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou.)
  • Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra. Je třeba se prokázat elektronicky čitelným identifikačním dokladem (u občanů České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem, u cizinců dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, např. průkaz o povolení k pobytu).
  • V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.
    Žádost podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození, číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu (u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, např. průkaz o povolení k pobytu), adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu, rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

Výše poplatku a forma úhrady:

Poskytnutí výpisu údajů z ROB na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, který je ověřeným výstupem z informačního systému, je zpoplatněno podle položky č. 3 písm. d) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, následovně: první stránka výpisu ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč.

Poskytnutí výpisu údajů z ROB obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo Ministerstvem vnitra je zpoplatněno podle položky č. 3 písm. a) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, následovně: za každou i započatou stránku 50 Kč. Výpis není ověřeným výstupem z informačního systému.

Vydání elektronického výpisu údajů z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Výpis údajů z ROB je generován zpravidla v rozsahu jedné stránky formátu A4.

Způsob úhrady na krajském úřadu: hotově nebo platební kartou při podání žádosti

Vícejazyčné standartní formuláře k výpisu údajů z registru obyvatel pro účely stvrzení místa pobytu:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „nařízení 2016/1191) zavedlo tzv. vícejazyčné standardní formuláře, které jsou členskými státy Evropské unie vydávány k vymezeným dokladům, mezi něž patří i výpis z registru obyvatel. Tato veřejná listina je osvobozena od všech forem legalizace (včetně tzv. apostily) a úředního překladu v členském státu Evropské unie, v jehož jazyce je formulář vyhotoven a k výpisu přiložen.  Formulář nelze vydat, pokud není údaj o adrese místa pobytu v registru obyvatel evidován (např. došlo k ukončení pobytu na území České republiky) nebo je údaj o adrese místa pobytu označen za nesprávný.

Vícejazyčný standardní formulář k Výpisu údajů z registru obyvatel se vydává na žádost pouze na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT) a je zpoplatněn částkou 100.- Kč. Zpoplatnění Výpisu údajů z registru obyvatel jak je uvedeno v části Výše poplatku a forma úhrady není tímto dotčeno.

 

 


Poslední změna 09. 01. 2024 14:39:48