Územní studie - evidované

Územní studie jsou územně plánovacím podkladem, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.

Informace k evidovaným ÚS, včetně dokumentace jsou zveřejěny na Portálu územního plánování, sekci ÚZEMNÍ STUDIE:

 

Do tištěné podoby územních studií je možné nahlížet u pořizovatele - Odbor strategického rozvoje kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

 

Seznam evidovaných krajských územních studií:


Kontakty

Mgr. Jana Vychodilová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 436 j.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210

Ing. Lenka Chmelová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 l.chmelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 15. 01. 2024 15:19:48