Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb

Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb

V případě, že občan – pacient není spokojen se způsobem poskytování zdravotních služeb, může na základě § 93 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů podat stížnost.

Stížnost lze podat:

 • proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb
 • proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

Osobou oprávněnou podat stížnost (dále jen „stěžovatel“) je:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává v první řadě poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy přímo lékaři provozujícímu privátní lékařskou praxi nebo vedení zdravotnického zařízení (např. řediteli nemocnice). Poskytovatel je mimo jiné povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné,
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů,
 • umožnit stěžovateli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
 • poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu) při šetření stížnosti.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením své stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb, může podat stížnost příslušnému krajskému úřadu. Podrobný Postup pro vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb Krajským úřadem Olomouckého kraje je umístěn ZDE.

Ve stížnosti adresované krajskému úřadu musí být uvedeno:

 • kdo stížnost podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu),
 • identifikace pacienta, pokud jím není stěžovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu),
 • identifikace poskytovatele zdravotních služeb, proti němuž stížnost směřuje,
 • důvod stížnosti,
 • stručný popis události,
 • kopie stížnosti adresované poskytovateli a kopie vyřízení stížnosti poskytovatelem (výsledek vyřízení stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb),
 • důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb,
 • souhlas s nahlížením správního orgánu (krajského úřadu) do zdravotnické dokumentace; vzor formuláře souhlasu je přiložen ZDE. Krajský úřad může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace, ale k nahlížení souhlas dán nebyl.

Stížnosti týkající se odbornosti, souladu s etikou a se způsobem stanoveným zákony a řády komor, jsou podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění oprávněny řešit příslušné komory.

Stížnosti týkající se vyúčtování zdravotních služeb šetří v souladu s § 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů příslušná zdravotní pojišťovna. Zdravotní pojišťovny projednávají také stížnosti vztahující se k zajištění hrazených služeb včetně jejich místní a časové dostupnosti, a to na základě § 40 odst. 7 téhož zákona.

Soubor typu .pdfPostup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb(89,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSouhlas pacienta s nahlížením do ZD(39,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Lucie Řihovská Uhríková
vyřizování stížností; přezkum lékařských posudků
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 683        l.rihovska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112


Poslední změna 14. 11. 2016 11:56:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje