Regulace reklamy

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení Krajský živnostenský úřad ve svém zákonném zmocnění provádí kontrolu podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. V uvedené oblasti řesí přestupky v prvním stupni při zjištění porušení uvedeného předpisu.

Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona jsou:

a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,

b) Státní ústav pro kontrolu léčiv - pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),

c) Ministerstvo zdravotnictví - pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),

d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a),

e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a),

f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky - podle zvláštního právního předpisu,

g) Státní zemědělská a potravinářská inspekce - pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních, pro zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům  a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v reklamě na potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti podle písmena a),

h) celní úřady - pro reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu - a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),

i) krajské živnostenské úřady - v ostatních případech.

Dále v oblasti regulace reklamy působí Rada pro reklamu, která vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.

 

 

 

Co je nového

13.04.2021 - Změna zákona o regulaci reklamy

V souvislosti s přijetím zákona č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, došlo i zásadním způsobem ke změně zákona o regulaci reklamy. V část třetí uvedeného zákona se týká regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky.

Kontakt

Mgr. Michal Franěk

cenová kontrola, regulace reklamy
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 254 m.franek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303


Poslední změna 09. 05. 2023 11:21:08