Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Jedná se o programy, které mají podpořit nejen řešení daných problémů, ale především spolupráci a výměnu zkušeností mezi státy EU.

Nezbytnou podmínkou realizace především neinvestičních projektů je uzavření partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden přebírá funkci vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce. Pro efektivní partnerství v projektech je žádoucí spolupráce vyššího počtu projektových partnerů.

U jednotlivých programů je národní koordinátor, který poskytuje oficiální informace k přípravě projektu. Olomoucký kraj může pomoci s vyhledáním vhodných partnerů i případně s vyhledáním připravovaných projektů, do nichž je možné se zapojit.

Níže jsou uvedeny základní informace o programech nadnárodní a meziregionální spolupráce, včetně kontaktů na národní koordinátory.

 

Aktuality

23.07.2018 - E – learning nástroje ESPON TIA 4. a 5. října 2018

Program ESPON 2020 pořádá ve dnech 4. a 5. října 2018 webový seminář zaměřený na nový nástroj pro hodnocení územních dopadů, tzv. TIA (Territorial Impact Assessment Tool). Cílem e-learningu je zvýšit povědomí a ukázat možnosti ex – ante analýzy možného dopadu a územních efektů konkrétní legislativy, politiky a směrnice (LPD – Legislation, Policy and Directive) na rozvoj regionů pomocí kontroly všech relevantních ukazatelů.

16.05.2018 - Program Interreg EUROPE vyhlásil 4. výzvu

Program meziregionální spolupráce Interreg EUROPE vyhlásil 4. výzvu, která je otevřena od 7. května 2018 do 22. června 2018 12:00 SEČ. Zájemci mohou podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF. Žádosti budou schvalovány nejdříve koncem roku 2018.

16.05.2018 - Program Interreg DANUBE vyhlašuje výzvu ke zprovoznění Dunajského strategického bodu (DSP)

Nadnárodní program Interreg DANUBE zahájil výzvu k předkládání návrhů zaměřených na zřízení Dunajského strategického bodu (DSP) v souladu s ustanoveními specifického cíle 4.2 Programu Interreg DANUBE. Výzva je otevřena od 8. května 2018 do 11. června 2018 15:00 SEČ.

27.04.2018 - Elektronická publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty. Brožura obsahuje dotační tituly, u nichž může být sama obec příjemcem dotace, u nichž se obec může zapojit jako partner jiného subjektu, a také ty, které mohou být zajímavé pro příspěvkové organizace. Společným znakem většiny těchto programů je jejich mezinárodní rozměr. To znamená, že podporují projekty, kde dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU.

19.04.2018 - Program ESPON 2020 pořádá seminář „Územní soudržnost po roce 2020: integrovaný územní rozvoj směřující k lepším politikám“

Ve dnech 30. – 31. května 2018 program ESPON 2020 pořádá seminář v Sofii, který je organizován ve spolupráci s bulharským předsednictvím EU. Cílem programu semináře je shromažďovat informace a hledat odpovědi na otázky, jak mohou různé politiky a nástroje plánování zlepšit směřování k integrovanějšímu a inkluzivnějšímu územnímu rozvoji.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 23. 07. 2018 08:31:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje