Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně rizikových jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

Usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 276, byla schválena Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 - 2027. Strategie plně nahrazuje dříve realizované Programy prevence kriminality. Materiál je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Systém prevence kriminality v České republice na období let 2022 - 2027 je založen na třech úrovních - republikové, krajské a lokální.

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 13. prosince 2021 pod č. UZ/7/78/2021 byla schválena Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 - 2027, která navazuje na strategie kraje přechozí, a na základě které se Olomoucký kraj zapojil do krajské úrovně systému prevence kriminality v České republice s možností realizovat vlastní krajské projekty a přerozdělovat státní účelově vázané finanční prostředky obcím na území kraje.

Odkazy

Koncepční dokumenty kraje

Soubor typu pdfStrategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 - 2027(2,6 MB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811


Poslední změna 19. 10. 2023 13:51:14