Podpora aktivit směrujících k soc. začleňování (příjem žádostí 22.1. - 4.2.)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je zajistit na území Olomouckého kraje v sociální oblasti podporu veřejně prospěšné činnosti, sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob.

Z dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení;  činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením; akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce; akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální.

Nepodporované aktivity

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • rekondiční pobyty

  • aktivity, které nesouvisí s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a aktivity, které nesplňují cíle dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(821,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace(59,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzický osoba nepodnikající - akce(564,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - činnost(557,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - akce(576 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - činnost(567,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - akce(577,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - činnost(568,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - akce(579,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost(572,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Michaela Miklendová

rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 07. 01. 2019 12:30:16