Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro roky 2027 až 2033

O Z N Á M E N Í

 

o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a o termínu pro uplatnění připomínek

 

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. dubna 2024 po dobu šesti měsíců (do 30. září 2024) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a místně příslušné krajské úřady vyvěšují oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek na úředních deskách.

 

Časový plán a program prací je dostupný

- v elektronické podobě na internetové stránce: ZDE  nebo dole na stránce Časový plán a program prací 2027 až 2033.pdf

 

Připomínky k časovému plánu a programu prací je možno podávat

­v písemné podobě na adresu:

            Ministerstvo zemědělství

            Odbor vodohospodářské politiky

            Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

­v elektronické podobě na e-mail:pp@mze.gov.cz

 

Připomínky musí být označeny „Časový plán a program prací“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

 

Soubor typu pdfČasový plán a program prací 2027 až 2033(737,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Lucie Michalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 395 l.michalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717


Poslední změna 25. 03. 2024 14:10:52