Jsme společensky odpovědní

Krajský úřad Olomouckého kraje od roku 2021 pracuje na zavedení systému společenské odpovědnosti organizací do podmínek úřadu. Přijetím konceptu společenské odpovědnosti je deklarován dobrovolný závazek zohledňovat ve svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby partnerů, zákazníků, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a občanů. Každá organizace, která je odpovědná vůči společnosti a svému okolí včetně svých zaměstnanců, dělá pro své okolí něco navíc. Nečeká, až co jí stanoví zákon, ale sama iniciativně podniká kroky k tomu, aby se v jejím regionu žilo kvalitnějším životem.

V rámci Rozvojové strategie si krajský úřad stanovil strategické cíle v oblasti společenské odpovědnosti, které bude v nadcházejícím období naplňovat. Své aktivity si rozčlenil do 4 základních pilířů – ekonomického, sociálního, environmentálního a oblasti péče o zaměstnance. V rámci ekonomického pilíře je většina aktivit směřována do elektronizace činností krajského úřadu, která má za cíl snížit administrativní náročnost, zvýšit efektivitu činností a zlepšit uživatelský komfort pro cílového příjemce služby. Úřad se snaží být v největší možné míře ohleduplný vůči životnímu prostředí, důsledně třídí odpad, realizuje ekologickou a environmentální osvětu a eliminuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Úřad podporuje a zajišťuje filantropickou činnost a dobrovolnictví zaměstnanců včetně vzdělávání dobrovolníků napříč Olomouckým krajem. Jsou pravidelně organizovány sbírky a jiné dobrovolnické aktivity napomáhající ke zlepšování kvality života občanů působících v regionu. Jednou z priorit úřadu je zvyšování spokojenosti zaměstnanců a tím i zvyšování výkonnosti a efektivity úřadu. Snahou je podnikat kroky usnadňující sladění osobního a pracovního života zaměstnanců, pečovat o jejich zdraví a zajistit jim odpovídající vzdělávání, tak aby se profesionalita a vstřícnost projevila i na spokojenosti občanů, kteří přicházejí do kontaktu s úřadem.

Při implementaci do podmínek krajského úřadu jsme postupovali podle technické normy ČSN 01 0391:2013 „Systém managementu společenské odpovědnosti organizací“. Systém managementu společenské odpovědnosti se stal již nedílnou součástí chodu krajského úřadu. Nastavený systém managementu CSR, veškerá dokumentace a zejména aktivity, které krajský úřad realizuje v kontextu společenské odpovědnosti, podléhají auditům certifikační autority. Auditoři České společnosti pro jakost, z.s. v roce 2021 konstatovali, že nastavený systém managementu řízení společenské odpovědnosti je ve shodě se specifikovanými požadavky a byl krajskému úřadu vydán ke dni 21. 12. 2021 „Certifikát shody systému managementu společenské odpovědnosti s požadavky ČSN 01 0391:2013“. Koncem roku 2022 proběhl  
1. dozorový audit a ke dni 1. 12. 2022 byl krajskému úřadu vydán certifikát shody s novelizovanou normou ČSN 01 0391:2021.

 

Krajský úřad za své počiny v oblasti společenské odpovědnosti získal již mnohá ocenění. Zástupci Olomouckého kraje převzali již dvakrát Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. V roce 2022 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje ocenění za zavedení systému řízení společenské odpovědnosti a hned následující rok se podařilo získat ocenění vyšší. Významný posun ocenili i hodnotitelé Ceny MV ČR, kdy přidělili krajskému úřadu první místo v Cenách Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality.

Úřad se může rovněž pochlubit úspěchem v soutěži o Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, která je založena na důsledném a objektivním ověřování účinnosti a účelnosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a dosahování trvale udržitelné ekonomické úspěšnosti. V kategorii „veřejný sektor“ obsadil olomoucký krajský úřad skvělé druhé místo a zároveň získal nejvyšší možné ocenění „společensky odpovědná organizace III. stupně“. Kromě prestižního ocenění se úřad může po 3 roky pyšnit mezinárodním certifikátem EFQM Committed to Sustainability – závazek k udržitelnosti.

Olomoucký kraj od roku 2021 vyhlašuje soutěž „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“. Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, kteří jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací. Cílem této regionální soutěže je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými a sociálními aktivitami a férovým jednáním zabývají více, než po nich požaduje legislativa. Více informací naleznete na Ceny Olomouckého kraje (cenykraje.cz).

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPolitika společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2022(3,5 MB)stáhnout


Poslední změna 21. 07. 2023 10:38:47