Inovace a RIS3 strategie Olomouckého kraje

img-7658.jpg
image114.jpg
img-7635.jpg

Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje se neobejde bez podpory inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit. K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět. Z těchto důvodů nechal Olomoucký kraj zpracovat tzv. Regionální inovační strategii Olomouckého kraje (naleznete zde), jejímž naplňováním bylo pověřeno sdružení OK4Inovace, které vzniklo v roce 2011 a v současné době působí v Olomouckém kraji pod novým názvem Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) a jeho členy jsou Olomoucký kraj a Univerzita Palackého v Olomouci.

V letech 2013 – 2014 zpracovalo na národní úrovni pro koordinaci aktivit v oblasti výzkumu a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), resp. posléze Úřad vlády ČR, do jehož gesce byla tato agenda převedena, Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, zkráceně RIS3, dále jen „Národní RIS3 strategie“). Účelem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských a soukromých – na aktivity vedoucí k posílení výzkumné a inovační kapacity do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a v jejich kombinaci, a tak podpořit snižování nezaměstnanosti a posílit konkurenceschopnost ekonomiky. Primárním smyslem RIS3 strategie je podpořit hospodářský růst a transformaci směrem ke znalostní ekonomice, tedy založit hospodářský růst a konkurenceschopnost na využívání znalostí a inovacích. Nástrojem je „inteligentní“ využívání a rozvíjení specializace kombinující hospodářskou specializaci se specializací znalostní. Vláda ČR Národní RIS3 strategii schválila již v prosinci 2014, avšak na doporučení Evropské komise byly dopracovány konkrétní části Národní RIS3 strategie vztahující se především k řízení, implementaci a rozpočtovému výhledu. Národní RIS3 strategie byla vládou ČR finálně schválena dne 11. 7. 2016 a 29. 9. 2016 byla Národní RIS3 strategie schválena Evropskou komisí. V roce 2018 byla zpracována aktualizace Národní RIS3 strategie. K 1. 4. 2018 byla agenda Národní RIS3 strategie převedena z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V roce 2021 došlo k další aktualizaci Národní RIS3 strategie, kdy 25. ledna 2021 byla schválena Národní RIS3 strategie pro období 2021 – 2027. Národní RIS3 strategie je dostupná na webu MPO, konkrétně zde.

Ve všech krajích ČR bylo zpracování Národní RIS3 strategie doprovázeno zpracováním krajských příloh této strategie. V Olomouckém kraji posloužila jako východisko i výše uvedená Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Průběh přípravy Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj byl koordinován tzv. krajským RIS3 manažerem a celý proces přípravy probíhal ve spolupráci s Odborem strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Do přípravy Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj byly zapojeny relevantní subjekty z kraje z řad firem, univerzit a vysokých škol a odborné veřejnosti. V rámci přípravy krajské přílohy působily v Olomouckém kraji dvě inovační platformy „Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací a inovace ve vzdělání“ a „Budování inovačního partnerství v regionu, transfer znalostí, služby a podpora pro inovativní firmy“. V roce 2014 byla také ustavena Krajská rada pro inovace (KRI) jako koordinační a doporučující orgán v oblasti RIS3 strategie v kraji, která v současné době působí pod doplněným názvem Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje (KRI OK). 

Základní informace o KRI OK naleznete na webových stránkách www.ris3ok.cz, konkrétně ZDE. Činnost KRI OK zabezpečuje v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III Inovační centrum Olomouckého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem, stejně jako činnost krajských inovačních platforem, které působí v rámci KRI OK. První verze Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj byla po projednání v KRI schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje v červnu 2014. První aktualizace Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj byla provedena v roce 2018, druhá pak v roce 2020 a v září 2022 byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje doposud poslední aktualizace, která již není koncipována jako příloha Národní RIS3 strategie a také proto došlo ke změně názvu na RIS3 strategii Olomouckého kraje. Tato poslední verze je tedy aktuálně platnou RIS3 strategií pro území Olomouckého kraje. Aktuální verzi RIS3 strategie Olomouckého kraje, ale také všechny předchozí verze, naleznete níže na těchto webových stránkách.

Implementace RIS3 strategie v Olomouckém kraji je zajišťována od roku 2016 zejména prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje (v letech 2016 až 2018), projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II (od roku 2019 do roku 2022) a projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III (od roku 2023). Projekty realizuje Olomoucký kraj v partnerství se sdružením Inovační centrum Olomouckého kraje, které je tzv. výkonnou jednotkou a její součástí je také krajský RIS3 manažer. Role partnera projektu Inovační centrum Olomouckého kraje pro zajišťování implementace RIS3 strategie v Olomouckém kraji je zásadní. První dva projekty byly podpořeny dotací  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, aktuálně realizovaný třetí projekt v pořadí je podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský Informace o projektech naleznete na webu Olomouckého kraje - viz Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II a Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III. V roce 2015 realizoval Olomoucký kraj také dotační program „Program RIS3 Olomouckého kraje 2015“, jehož prostřednictvím bylo možné podpořit naplňování cílů v oblasti RIS3 strategie v Olomouckém kraji. 

 

Aktuality

11.01.2024 - Prodloužení lhůty pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony až do 14. února 2024.

06.10.2022 - Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 26. září 2022 schválilo aktualizaci RIS3 strategie Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 26. září 2022 schválilo aktualizaci RIS3 strategie Olomouckého kraje, která je strategickým dokumentem Olomouckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, resp. tzv. výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci kraje.

09.12.2016 - Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

Na krajském úřadě v Olomouci proběhly dne 6. prosince 2016 dva semináře týkající se možností rozvoje klastrové iniciativy v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství. Cílem seminářů, které byly vedeny odborníky z Národní klastrové asociace, bylo seznámit jejich účastníky zejména z řad podnikatelů a výzkumníků s tím, co to je klastr, jaké jsou principy jeho fungování a jaké přínosy může mít pro jeho členy a také pro ekonomický rozvoj regionu.

Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

28.11.2016 - Proběhl vzdělávací seminář na téma rozvoje klastrů

Na krajském úřadě v Olomouci proběhl dne 24. listopadu 2016 vzdělávací seminář nazvaný „Rozvoj klastru – budování regionální konkurenceschopnosti“. Hlavním cílem semináře bylo seznámit klíčové aktéry z řad zástupců veřejné správy, hospodářských komor, vysokých škol a dalších relevantních institucí v regionu s tématem rozvoje klastrů v regionech. Seminář byl organizován sdružením OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru optika a jemná mechanika a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

Kontakty

Ing. Martin Hrubý

Krajský RIS3 koordinátor, projektový manažer, projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386 m.hruby@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1218

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202


Poslední změna 07. 05. 2024 08:50:55