Inovace a RIS3 strategie Olomouckého kraje

img-7658.jpg
image114.jpg
img-7635.jpg

Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje se neobejde bez podpory inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit. K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět. Z těchto důvodů nechal Olomoucký kraj zpracovat tzv. Regionální inovační strategii Olomouckého kraje, jejíž naplňování má za úkol zajišťovat sdružení OK4Inovace. Toto zájmové sdružení vzniklo v roce 2011. Spolu s Olomouckým krajem se na jeho založení podílelo města Olomouc a několik dalších regionálních partnerů, zejména vysokoškolské vzdělávací instituce.

V letech 2013 – 2014 zpracovalo na národní úrovni pro koordinaci aktivit v oblasti výzkumu a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), resp. Úřad vlády ČR Národní strategii inteligentní specializace České republiky (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, zkráceně RIS3). Zpracování strategie je podmínkou pro čerpání finanční podpory EU do oblasti výzkumu a inovací v letech 2014 až 2020. Vláda ČR Národní RIS3 strategii schválila již v prosinci 2014, avšak na doporučení Evropské komise byly dopracovány konkrétní části Národní RIS3 strategie vztahující se především k řízení, implementaci a rozpočtovému výhledu. Aktualizace Národní strategie inteligentní specializace byla vládou ČR schválena dne 11. 7. 2016 a 29. 9. 2016 byla tato aktualizovaná Národní RIS3 strategie schválena Evropskou komisí. Národní RIS3 strategie je dostupná na webu Úřadu vlády České republiky, v jehož gesci tato problematika je od 1. 1. 2015 (do konce roku 2014 byla tato problematika v gesci MŠMT), a to zde.

Ve všech krajích ČR na Národní RIS3 strategii navázali zpracováním regionálních příloh. V Olomouckém kraji posloužila jako východisko i původní Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Do přípravy tzv. Krajské přílohy RIS3 byly zapojeny relevantní subjekty z kraje z řad firem, VŠ, univerzit a odborné veřejnosti. Působili dvě inovační platformy „Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací a inovace ve vzdělání“ a „Budování inovačního partnerství v regionu, transfer znalostí, služby a podpora pro inovativní firmy“. V roce 2014 byla ustavena Krajská rada pro inovace (KRI). Diskuse probíhala především nad strategickými a specifickými cíli krajské přílohy RIS3 a také nad oborovou specializací Olomouckého kraje. Diskuse v rámci inovačních platforem se týkala výběru a konkretizace prioritních nástrojů k realizaci RIS3 v Olomouckém kraji.  Samotnou Krajskou přílohu k národní RIS3 strategii za Olomoucký kraj naleznete níže.

K implementaci cílů strategie slouží projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367, který je realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací o projektu viz Smart Akcelerátor Olomouckého kraje. V roce 2015 pak cíle strategie byly naplňovány prostřednictvím dotačního programu Program RIS3 Olomouckého kraje 2015, kdy byly realizovány tři oblasti podpory Inovační vouchery Olomouckého kraje. 

 

Aktuality

09.12.2016 - Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

Na krajském úřadě v Olomouci proběhly dne 6. prosince 2016 dva semináře týkající se možností rozvoje klastrové iniciativy v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství. Cílem seminářů, které byly vedeny odborníky z Národní klastrové asociace, bylo seznámit jejich účastníky zejména z řad podnikatelů a výzkumníků s tím, co to je klastr, jaké jsou principy jeho fungování a jaké přínosy může mít pro jeho členy a také pro ekonomický rozvoj regionu.

Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

28.11.2016 - Proběhl vzdělávací seminář na téma rozvoje klastrů

Na krajském úřadě v Olomouci proběhl dne 24. listopadu 2016 vzdělávací seminář nazvaný „Rozvoj klastru – budování regionální konkurenceschopnosti“. Hlavním cílem semináře bylo seznámit klíčové aktéry z řad zástupců veřejné správy, hospodářských komor, vysokých škol a dalších relevantních institucí v regionu s tématem rozvoje klastrů v regionech. Seminář byl organizován sdružením OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru optika a jemná mechanika a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor technologie pro vodní hospodářství

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor technologie pro vodní hospodářství. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru technologie pro vodní hospodářství a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

20.10.2016 - Kraj se v Bruselu zúčastnil diskuze na téma Podnikání mladých lidí: klíč k posílení konkurenceschopnosti a růstu v regionech

Olomoucký kraj se v úterý 11. 10. 2016 představil v Bruselu na mezinárodním semináři v rámci 14. ročníku Evropského týdne regionů a měst. V letošním roce se akce konala ve dnech 10. – 13. 10. 2016. V průběhu celého týdne se v Bruselu uskutečnilo přibližně 130 seminářů a debat, které byly doplněny doprovodnými akcemi.

Kraj se v Bruselu zúčastnil diskuze na téma Podnikání mladých lidí: klíč k posílení konkurenceschopnosti a růstu v regionech

RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Ing. Martin Hrubý
Krajský RIS3 koordinátor, projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386 m.hruby@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1218
Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202

ARCHIV

Na následujícím odkazu jsou uvedeny informace k inovačním voucherům realizovaným v rámci projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa, financovaného z ROP SM: https://www.kr-olomoucky.cz/inovacni-vouchery-cl-1090.html


Poslední změna 08. 06. 2017 13:05:32

© Krajský úřad Olomouckého kraje