Projekt technické pomoci Olomouckého kraje v rámci INTERREG V-A ČR-Polsko

           

Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem pokračuje i v programovém období 2021-2027, a to prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Řídícím orgánem nového programu nadále zůstává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kontrolním orgánem Centrum pro regionální rozvoj ČR. Společný sekretariát pokračuje ve své činnosti v sídle v Olomouci.

Program je rozdělen do pěti tematických zaměření:

  1. Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
  2. Cestovní ruch
  3. Doprava
  4. Spolupráce institucí a obyvatel
  5. Podnikání

Alokace programu činí 167 mil. EUR. Programovou dokumentaci naleznete na webových stránkách programu.

Oddělení regionálního rozvoje i nadále plní funkci Regionálního subjektu, jehož hlavní cíle je poskytování individuálních konzultací, realizace informativních seminářů, konzultačních dnů pro žadatele, síťování partnerů, konferencí, propagací na kulturních a sportovních akcí apod. Vše s cílem podpořit regionální a místní projekty.

Rovněž i Euroregiony v území kraje a ESÚS Novum rozšiřují možnosti přeshraniční spolupráce a jejich role pokračuje i v novém období.

Užitečné odkazy:

Podporované území

Vhodní žadatelé programu

 

INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Programy přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko reflektují dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi sousedními státy. Program INTERREG V-A ČR-Polsko pro období 2014-2020 navazuje na zkušenosti z předchozích programů, kterými byly Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013, Iniciativa Společenství INTERREG III A, programy Phare Credo a Phare CBC. Nový program je realizován v rámci Cíle 2 – Evropská územní spolupráce. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Program je koncentrován do čtyř tematických cílů (Společné řízení rizik, Rozvoj potenciálu kulturních a přírodních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, Vzdělání a kvalifikace, Spolupráce institucí a komunit). Alokace programu činí 226 mil. EUR. Programovou dokumentaci naleznete na webových stránkách programu www.cz-pl.eu.

Oddělení regionálního rozvoje plní funkci Regionálního subjektu, jehož aktivity jsou realizovány prostřednictvím Projektu technické pomoci Olomouckého kraje v rámci INTERREG V-A ČR-Polsko. Hlavním cílem projektu je poskytování individuálních konzultací, realizace informativních seminářů a konzultačních dnů pro žadatele, realizace aktivit publicity a propagace programu na území Olomouckého kraje. Projekt technické pomoci je financován z prostředků EU.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfHarmonogram nadcházejících výzev_aktualizace k 15_2_2023(444,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfLeták_Interreg Česko-Polsko 2021-2027(535,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHarmonogram výzev(546,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProces předkládání žádostí Interreg 2021-2027 Česko-Polsko(337,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTypy výzev(226,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla spolufinancování ze Státního rozpočtu (SR)(184 kB)stáhnout

Vyhledávání partnerství:

Soubor typu docxVZOR formuláře projektového záměru(126,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPowiat Klodzki-Integrovaná platforma pro přeshraniční výměnu informací(177,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObec Pszczyna_výstavba vzdělávacího a výstavního pavilonu v zubří oboře(162,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObec Racibórz_revitalizace mini ZOO v Arboretu Moravská brána(112,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObec Stoszowice_dobrovolní hasiči(160,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJudo Warriors Olomouc z.s formulář_projektového záměru(213 kB)stáhnout

Aktuality

15.01.2024 - Pozvánka na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021- 2027.

Pozvánka na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021

16.10.2023 - Příklady dobré praxe

V soboru dne 7. října 2023 se uskutečnila výroční akce v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko.

Příklady dobré praxe

26.09.2023 - Pozvánka na online školení dne 3. 10. 2023 pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Dovolujeme si Vás pozvat na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 k výzvě v Prioritě 4 – specifický cíl 4.1.

Pozvánka na online školení dne 3. 10. 2023 pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

31.08.2023 - Seminář „Co nám projekt dal a vzal“ aneb příklady nejen dobré praxe v rámci přeshraničního programu Interreg.

Regionální subjekt Libereckého kraje si Vás dovoluje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou pozvat na seminář „Co nám projekt dal a vzal“.

17.08.2023 - Nabídka konzultací

Nabídka konzultací Regionálního subjektu Olomouckého kraje na Krajském úřadu Olomouckého kraje v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027


archiv aktualit »

kontakty

Mgr. Edita Málková

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 388 e.malkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1206

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

V programovém období 2007-2013 se Iniciativa Evropského společenství Interreg stává samostatným cílem strukturálních fondů. Jedná se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European Territorial Cooperation).

Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Realizací projektů podaných v rámci těchto programů by měly být posíleny vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007 - 2013 byl schválen 11. prosince 2007 Evropskou komisí.

Zahájení programu, tj. příjem žádostí, byl započat dnem 14. ledna 2008. Od tohoto termínu mohou žadatelé konzultovat a předkládat své projektové žádosti.

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně, nikoli na základě omezené časově výzvy. Prostřednictvím stránek Programu www.cz-pl.eu je oznámen termín, do kterého je nutné předložit kompletní projektovou žádost, aby byla projednána na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru.

Princip vedoucího partnera

Důležitou změnou vůči programu INTERREG je podpora výhradně společných projektů založených na principu vedoucího partnera. To znamená, že dosavadní společný česko-polský projekt, který byl předkládán formou 2 žádostí jak polským, tak českým partnerem (žadatelem), bude nyní předložen na jedné žádosti ve které budou aktivity realizované partnery z obou stran hranice. Žádost bude předložena vedoucím partnerem. Vedoucí partner bude vybrán na základě dohody mezi všemi partnery v projektu.

Informace k OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika včetně platných dokumentů a metodik najdete najdete na: www.cz-pl.eu.

ARCHIV AKTUALIT

19.09.2014 - Pozvánka na Výroční akci

Dne 16. 10. 2014 se na Slezskoostravském hradě v Ostravě uskuteční Výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2014. Společný technický sekretariát v Olomouci zve k účasti všechny zájemce.
Přihlásit na akci se můžete protřednictvím formuláře umístěného na stránkách Programu nejpozději do 10.10.2014. Pozvánku včetně podrobného programu naleznete zde.

05.06.2014 - Zapojte se do soutěže o nejvíce inspirativní projekt roku 2013 v česko-polském příhraničí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo ve spolupráci s českými příhraničními kraji a polskými vojvodstvími další kolo soutěže o nejvíce inspirativní projekt roku. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty, které v roce 2013 přispěly výjimečností svých aktivit k rozvoji přeshraničních vazeb a dosažení cílů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

19.05.2014 - Žádost o vyplnění dotazníku

Řídící orgán se obrací na zástupce cílových skupin a potenciálních žadatelů připravovaného Operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020 s žádostí o vyplnění dotazníku. Jeho vyhodnocení pomůže zvýšit kvalitu a efektivitu programu v souvislosti s využitím evropských zdrojů pro česko-polské území.

19.03.2014 - Pozvánka na seminář k přípravě budoucího Programu a k SEA

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Ministerstvem infrastruktury a rozvoje Polské republiky pořádají dne 3. dubna 2014 v Centru kultury v Glucholazech otevřený veřejný seminář "Příprava Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a Posouzení vlivů uvedeného programu na životní prostředí - SEA".

12.03.2014 - Intenzivní příprava na budoucí programové období 2014 – 2020 pokračuje

V současné době pokračuje intenzivní příprava nového programu přeshraniční spolupráce na období 2014 – 2020. Přípravu zastřešuje Řídící orgán Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národní orgán (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky). Aktuálně je zpracováván návrh Programu, probíhá hodnocení ex-ante a strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nový program připravuje bilaterální pracovní skupina Task Force, jejímiž členy jsou zástupci pěti českých krajů a tří polských vojvodství, euroregionů a Řídícího a Národního orgánu.


archiv aktualit »


Poslední změna 15. 01. 2024 09:41:47