Archiv aktualit

19.09.2014 - Pozvánka na Výroční akci

Dne 16. 10. 2014 se na Slezskoostravském hradě v Ostravě uskuteční Výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2014. Společný technický sekretariát v Olomouci zve k účasti všechny zájemce.
Přihlásit na akci se můžete protřednictvím formuláře umístěného na stránkách Programu nejpozději do 10.10.2014. Pozvánku včetně podrobného programu naleznete zde.

05.06.2014 - Zapojte se do soutěže o nejvíce inspirativní projekt roku 2013 v česko-polském příhraničí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo ve spolupráci s českými příhraničními kraji a polskými vojvodstvími další kolo soutěže o nejvíce inspirativní projekt roku. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty, které v roce 2013 přispěly výjimečností svých aktivit k rozvoji přeshraničních vazeb a dosažení cílů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

19.05.2014 - Žádost o vyplnění dotazníku

Řídící orgán se obrací na zástupce cílových skupin a potenciálních žadatelů připravovaného Operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020 s žádostí o vyplnění dotazníku. Jeho vyhodnocení pomůže zvýšit kvalitu a efektivitu programu v souvislosti s využitím evropských zdrojů pro česko-polské území.

19.03.2014 - Pozvánka na seminář k přípravě budoucího Programu a k SEA

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Ministerstvem infrastruktury a rozvoje Polské republiky pořádají dne 3. dubna 2014 v Centru kultury v Glucholazech otevřený veřejný seminář "Příprava Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a Posouzení vlivů uvedeného programu na životní prostředí - SEA".

12.03.2014 - Intenzivní příprava na budoucí programové období 2014 – 2020 pokračuje

V současné době pokračuje intenzivní příprava nového programu přeshraniční spolupráce na období 2014 – 2020. Přípravu zastřešuje Řídící orgán Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národní orgán (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky). Aktuálně je zpracováván návrh Programu, probíhá hodnocení ex-ante a strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nový program připravuje bilaterální pracovní skupina Task Force, jejímiž členy jsou zástupci pěti českých krajů a tří polských vojvodství, euroregionů a Řídícího a Národního orgánu.

18.02.2014 - Euroregion Praděd/Pradziad

Zájmové sdružení právnických osob, obcí a měst okresů Bruntál a Jeseník na české straně, obcí a měst Opolského Slezska na polské straně, které se ve význačné míře podílí na rozvoji česko-polské spolupráce, zastřešuje přeshraniční aktivity na místní a regionální úrovni. Euroregion Praděd vznikl podepsáním Rámcové dohody o vzniku česko - polského euroregionu dne 2. července 1997 v Jeseníku. Sídlem sekretariátu euroregionu je Vrbno pod Pradědem.

06.11.2013 - Další kolo příjmu žádostí otevřeno

Dne 5. 11. 2013 se v Rychnově nad Kněžnou konalo 12. zasedání Monitorovacího výboru programu, který rozhodl o otevření posledního kola příjmu žádostí v oblastech podpory 1.1 (Posilování dostupnosti) a 2.2 (Podpora rozvoje cestovního ruchu). Termín ukončení sběru žádostí byl stanoven na 31. ledna 2014.

26.06.2013 - Přijímání žádostí o poskytnutí dotace je pozastaveno

Vzhledem k vyčerpání prostředků ERDF pro všechny oblasti podpory OPPS ČR-PR 2007-2013 je pozastaveno přijímání žádostí o poskytnutí dotace. Žadatelům se tedy nedoporučuje připravovat nové žádosti. Toto stanovisko bude upřesněno po konání příštího Monitorovacího výboru, který proběhne dne 5. listopadu t.r. a rozhodne o žádostech podaných v oblastech podpory 2.1 – Podpora podnikání, 3.2 – volnočasové aktivity a o ukončení příjmu žádostí.

24.06.2013 - Zoologická zahrada Olomouc získala peníze na projekt propagace česko-polské spolupráce

Dne 11. června 2013 zasedal v polské Raciborzi Monitorovací výbor programu, na kterém byly přiděleny poslední alokované prostředky v oblasti podpory 2.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu. Z území Olomouckého kraje byl k financování podpořen projekt Zoologické zahrady Olomouc „Podpora návštěvnosti a vzájemné propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce“.

26.04.2013 - Zdůvodnění zpoždění uzavírání Smluv o projektu a vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPS ČR-PR 2007–2013

Kvůli novelizacím zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je nutná úprava textů Smlouvy o projektu i Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

22.04.2013 - Pozvání na Výroční akci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR

Cílem akce je seznámit veřejnost a osoby zapojené do implementace Programu s jeho dosavadními výsledky i dalšími plánovanými postupy.

18.04.2013 - V Polsku proběhne konference k budoucnosti česko-polské územní spolupráce

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 proběhne v polské Kudowie-Zdrój v rámci Dolnoslezského fóra územní samosprávy konference věnovaná budoucnosti česko-polské územní spolupráce. Fórum pořádá Sdružení pro propagaci Dolního Slezska a Kancelář maršálka Dolnoslezského vojvodství.