Program švýcarsko-české spolupráce

Odborný léčebný ústav Paseka - pracoviště Moravský Beroun
Odborný léčebný ústav Paseka - pracoviště Moravský Beroun
Tramvajová trať Nové Sady - autor fotografie (c) Archiv MMOL
logo

Dne 20. 12. 2007 byla v Bernu podepsána Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Program švýcarsko-české spoupráce sleduje dva cíle: - Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie; - Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky. Program definuje čtyři směry financování, tzv. Priority: 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem, 2. Životní prostředí a infrastruktura, 3  Podpora soukromého sektoru, 4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. Speciální alokace jsou určeny na Blokový grant pro Nestátní neziskové organizace, Fond na přípravu projektů a Fond Partnerství. Celková výše příspěvku z Programu švýcarsko-české spolupráce pro Českou republiku je 109,78 mil. CHF.

Program švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen dne 5. června 2009. Za jeho koordinaci je zodpovědné Ministerstvo financí ČR, které v rámci Programu funguje jako Národní koordinační jednotka. V letech 2009 až 2016 program podpořil 30 individuálních projektů a sub-projekty dvou programů a šesti fondů. Celý program je koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, Fondu soudržnosti i EHP a Norských fondů. Zaměřoval se především na ty oblasti, které nejsou kryty z jiných finančních zdrojů.

Rozdělení příspěvku programu do prioritních os

Více informaci najdete na: www.swiss-contribution.cz

 

 

 

Aktuality

22.01.2014 - Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výzvu v Programu Zdraví

Druhou výzvu pro předkládání žádostí v Programu Zdraví vyhlásilo v rámci švýcarsko-české spolupráce Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče představuje výzva příležitost získat prostředky ke zkvalitnění poskytované péče. O dotaci mohou požádat organizace zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby působící v oblasti domácí zdravotnické péče.

26.09.2013 - Příjem žádostí ve Fondu Partnerství obnoven

Ministerstvo financí ČR otevřelo dne 25. 9. 2013 dvanácté kolo Výzvy pro podávání žádostí o grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V tomto kole rozdělí mezi žadatele zbývajících 14 milionů korun.

09.04.2013 - Poslední šance pro neziskovky v kraji získat švýcarský grant

Poslední – čtvrtou – výzvu v Blokovém grantu vyhlašuje brněnská Nadace Partnerství pro neziskovky působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Žádat mohou o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše výdajů jednoho projektu je 1,5 milionu korun, celkem rozdělí nadace přes 10,7 milionů korun. Uzávěrka podání žádosti o grant je 6. června. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce.

12.11.2012 - Pozvánka na seminář k 1. Výzvě Ministerstva zdravotnictví

Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR připravuje ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje seminář pro žadatele k 1. Výzvě zaměřené na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající.

01.11.2012 - Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 1. výzvu v Programu Zdraví

Zprostředkovatel Programu Zdraví vyhlásil 1. výzvu pro předkládání žádostí sub-projektů.


archiv aktualit »


Poslední změna 21. 11. 2016 10:53:02