Výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Výběrová řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb upravuje část desátá zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 46 – § 52).

Návrh na konání výběrového řízení

Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec (vzory návrhů na konání výběrového řízení níže).

Vyhlášená výběrová řízení jsou zveřejněna na úřední desce v části Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov..

Přihláška do výběrového řízení

Ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky uchazeč krajskému úřadu doručí: přihlášku, nabídku a přehled dosavadní praxe (vzory přihlášky níže).

V nabídce uchazeč uvede: rozsah nabízené péče, adresu místa poskytování zdravotních služeb, provozní hodiny, pracovní úvazky, personální obsazení, technické a věcné vybavení a případně i další informace o svém záměru.

Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení. Splnění předpokladů uchazeč prokazuje rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb či rozhodnutím o registraci nestátního zdravotnického zařízení. Není-li uchazeč držitelem některého z těchto  rozhodnutí, doloží „prohlášení uchazeče, který není poskytovatelem zdravotních služeb“ (vzory prohlášení níže).

Krajský úřad pozve uchazeče na jednání výběrové komise.

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení se zveřejní na úřední desce v části Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledky“.

Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Uchazeč může podat návrh na vyhlášení nového výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku výběrového řízení.

 

Ke stažení

Soubor typu docxnavrh-na-konani-vyb-rizeni-fyzicka-osoba.docx(18 kB)stáhnout
Soubor typu docxnavrh-na-konani-vyb-rizeni-pravnicka-osoba.docx(18 kB)stáhnout
Soubor typu docxnavrh-na-konani-vyb-rizeni-obec.docx(18,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxnavrh-na-konani-vyb-rizeni-zdravotni-pojistovna.docx(18,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxprohlaseni-uchazece-ktery-neni-poskytovatel-zdr-sluzeb-fyzicka-osoba.docx(15,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxprohlaseni-uchazece-ktery-neni-poskytovatel-zdr-sluzeb-pravnicka-osoba.docx(15,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxprihlaska-do-vyberoveho-rizeni-fyzicka-osoba.docx(15 kB)stáhnout
Soubor typu docxprihlaska-do-vyberoveho-rizeni-pravnicka-osoba.docx(14,9 kB)stáhnout

Kontakt

Mgr. Lenka Vilímovská
výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kontrolní činnost
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 573 l.vilimovska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1122A


Poslední změna 04. 03. 2019 15:04:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje