Úplný výpis

Název: Mikroregion Jesenicko
IČ: 70970670
Vznik: 14.05.2002
Sídlo svazku obcí: od 10.04.2018: Lipová-lázně 396, PSČ 790 61
do 10.04.2018: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Orgány svazku obcí:

 • dozorčí rada
 • správní rada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Petr Mudra Úzká 516, Česká Ves, PSČ 790 81 předseda správní rady 03.12.2018
Miroslav Kružík Adolfovice 306
Bělá pod Pradědem
předseda správní rady 08.12.2010
03.12.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Správní rada vykonává funkci statutárního orgánu a zaměstnavatele. Správní rada volí ze svého středu předsedu rady a místopředsedu rady. Zastupováním svazku obcí byl správní radou pověřen předseda správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmět činnosti svazku upravuje smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jesenicko v čl. II. ze dne 10.04.2002. Předmětem činnosti Mikroregionu Jesenicko jsou činnosti směřující k naplnění závazků vyplývajících z preambule této smlouvy, účelu vzniku (účelem vzniku Mikroregionu Jesenicko je ochrana a prosazování svých společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí), a dále pak činnosti potřebné k naplňování ustanovení této smlouvy a činnosti k zajištění řádného a efektivního chodu právnické osoby Mikroregion Jesenicko. Ze zřetele komplexního a koordinovaného postupu při rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí jsou předmětem činnosti především úkoly v oblastech:

  1. školství, vzdělávání, přednáškové a osvětové činnosti vč. utváření povědomí o principech občanské společnosti, odstraňování xenofobie a rasové nesnášenlivosti,
  2. sociální péče, péče o osoby se speciálními potřebami, zdravotnictví a lázeňství, kultury, civilní ochrany vč. požární a záchranné služby, cestovního ruchu, veřejného pořádku,
  3. péče o životní prostředí a jeho složky vč. péče o zvířata, péče o zdroje a jejich racionální využívání péče o půdní fond, zavádění životnímu prostředí a uchování zdrojů příznivějších způsobů především lesnického a zemědělského hospodaření,
  4. zapojování veřejnosti do plánovacích, rozhodovacích řídících a správních procesů, rozvoje občanských iniciativ vč. spolkové činnosti, koordinace jejich činnosti, jakož i jejich součinnosti se sektory veřejné správy a podnikatelským, iniciace a uplatňování komunitního i jiných druhů partnerství,
  5. zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování energiemi, zabezpečování čistoty v obcích, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvodu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
  6. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  7. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  8. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
  9. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
  10. demokratizace a zefektivnění veřejné správy a činnosti organizací, zřízených v jejím rámci, odstraňování byrokratických prvků,
  11. přípravy a zajišťování spolupráce s jinými obcemi a svazky obcí vč. obcí a svazků obcí jiných států,
  12. přípravy rozvojových a plánovacích dokumentů, opatření k zefektivnění hospodaření, vyhledávání a zajišťování finančních zdrojů,
  13. naplňování státní politiky a programů v oblasti sportu pro všechny,
  14. budování vhodných přírodních areálů a úprava vhodných volných ploch v majetku obcí pro volnočasové aktivity občanů a zabezpečování jejich provozu a údržby,

přičemž úkoly a s nimi související rozsah pravomocí a míra odpovědnosti budou průběžně upřesňovány a korigovány, a to především v souladu s dispozicemi a potřebami členů, doposud přijatými společnými záměry, relativními strategickými rozvojovými dokumenty, právními normami a závazky České republiky a Olomouckého kraje, a se zřetelem k možnostem Mikroregionu Jesenicko a jeho členů.


Poslední změna 11. 01. 2021 15:41:00