Úplný výpis

IČ: 70947040
Vznik: 04.10.2000
Sídlo svazku obcí: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Orgány svazku obcí:

Platnost od 08.08.2017:

 • valné shromáždění
 • předseda svazku
 • místopředseda svazku
 • kontrolní výbor svazku
 • tajemník svazku

Platnost do 08.08.2017:

 • kontrolní komise
 • předseda sdružení
 • valné shromáždění
 • kontrolní výbor sdružení
 • místopředseda sdružení
 • tajemník sdružení

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Marek Pazdera 8. května 396, 783 53 Velká Bystřice předseda 27.03.2007
Mgr. Eva Hasníková Nad Sídlištěm 525, Mariánské Údolí
Hlubočky, PSČ 783 65
místopředseda 22.08.2019
Leona Stejskalová Hostkovice 21, 783 57 Tršice místopředseda 27.03.2007
13.06.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 08.08.2017:
Předseda svazku je statutárním orgánem svazku. Předseda svazku zastupuje svazek ve všech záležitostech. Předseda svazku zastupuje svazek navenek, a to bez omezení. Předseda se podepisuje tak, že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce. Místopředseda svazku je oprávněn v konkrétních právních věcech (záležitostech) právně jednat za svazek na základě písemného pověření předsedy svazku; místopředseda svazku tak zpravidla jedná za svazek na základě písemného pověření v době nepřítomnosti předsedy svazku nebo v době existence překážek pro výkon funkce předsedy svazku.

Platnost do 08.08.2017:
Předseda a místopředseda sdružení jsou statutárními orgány sdružení. Jednají jménem sdružení a zastupují je navenek. Předseda k těmto úkonům místopředsedu pověřuje. Podepisování dokumentů se děje tak, že k názvu sdružení připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 08.08.2017:

a) Předmět činnosti svazku je:
- koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, činností při výkonu přenesené působnosti, hospodářského, kulturního a sociálního života obcí,
- úsilí o rozvoj vztahů k orgánům vyšších samosprávných celků, státní správy a orgánům sousedících a okolních měst a obcí,
- podpora všech druhů podnikání a řešení problematiky nezaměstnanosti,
- koordinace péče o památky v regionu,
- podpora turistiky a cestovního ruchu jako jednoho z hlavních stmelujících prvků tohoto společenství,
- podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu,
- společná řešení problematiky poskytování sociálních služeb a zdravotní péče,
- koordinace při řešení dopravní obslužnosti v regionu,
- péče o krajinu včetně společného úsilí o ekologickou stabilitu povodí řeky Bystřice,
- společné úsilí a vzájemná podpora při zajišťování všech forem finančního zabezpečení akcí směřujících k rozvoji jednotlivých obcí a regionu jako celku,
- všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území (zájmovým územím se rozumí území zahrnující územní obvody obcí, jež jsou členy svazku),
- společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti,
- příprava a realizace významných investičních akcí, projektů a programů v zájmovém území, zejména v oblasti: výstavba kanalizace a čistíren odpadních vod, rozvoj infrastruktury atd.,
- koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku,
- slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území,
- vytváření, zmnožování a správa majetku svazku,
- zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.),
- zajišťování a vedení písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, projektů a programů,
- propagace svazku a jeho zájmového území.
b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby výsledky těchto akcí či aktivit korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku a aby nebyl bezdůvodně na úkor jednotlivých členů svazku.
c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo spolu s dalšími právními subjekty právnické osoby.
d) Územní působnost svazku je dána všemi katastrálními územími jednotlivých členů svazku.

Platnost do 08.08.2017:
Sdružení má zejména koordinační a poradní funkce, usiluje o všestranný rozvoj měst a obcí, které jsou jeho členy.

Předmětem činnosti sdružení je zejména:

 1. koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, činností při výkonu přenesené působnosti, hospodářského, kulturního a sociálního života obcí,
 2. úsilí o rozvoj vztahů k orgánům vyšších samosprávných celků, státní správy a orgánům sousedících a okolních měst a obcí,
 3. podpora všech druhů podnikání a řešení problematiky nezaměstnanosti,
 4. koordinace péče o památky v regionu,
 5. podpora turistiky a cestovního ruchu jako jednoho z hlavních stmelujících prvků tohoto společenství,
 6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu,
 7. společná řešení problematiky poskytování sociálních služeb a zdravotní péče,
 8. koordinace při řešení dopravní obslužnosti v regionu,
 9. péče o krajinu včetně společného úsilí o ekologickou stabilitu povodí řeky Bystřice,
 10. společné úsilí a vzájemná podpora při zajišťování všech forem finančního zabezpečení akcí směřujících k rozvoji jednotlivých obcí a regionu jako celku.


Poslední změna 19. 02. 2020 11:49:08