Úplný výpis

Název: Mikroregion Protivanovsko
IČ: 60575972
Vznik: 02.12.1998
Sídlo svazku obcí: Od 29.05.2019: Protivanov, Náměstí 32, PSČ 798 48
Do 29.05.2019: 798 48 Protivanov 32

Orgány svazku obcí:

Platnost od 29.05.2019:

 • členská schůze
 • předseda a místopředseda
 • kontrolní výbor

Platnost do 29.05.2019:

 • dozorčí komise
 • správní rada
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Monika Tmé Bousín 48, PSČ 798 61 předseda 23.11.2022
Alois Kolář Bukovská 369, Protivanov, PSČ 798 48 místopředseda 23.11.2022
Marian Fiedler Malé Hradisko 366, PSČ 798 48 předseda 22.01.2015
23.11.2022
Bc. Ing. Bronislava Krénarová Náměstí 290, Protivanov, PSČ 798 48 místopředseda 30.01.2019
23.11.2022
Aleš Kolář   člen správní rady 30.01.2019
29.05.2019
Monika Langrová   člen správní rady 30.01.2019
29.05.2019
Jiří Szymsza od 03.12.2007:
Rozstání 313, PSČ 789 62
místopředseda 03.10.2005
30.01.2019
Bc. Ing. Bronislava Krénarová Náměstí 290, Protivanov, PSČ 798 48 členka správní rady 22.01.2015
30.01.2019
Milan Kolísek Buková 130, PSČ 798 48 člen správní rady 22.01.2015
29.05.2019
RNDr. Petr Ondráček Repechy 40, Bousín, PSČ 798 61 člen správní rady 22.01.2015
30.01.2019
Karel Trnečka Protivanov 307 předseda 03.10.2005
22.01.2015
Jiří Szymsza do 03.12.2007:
Rozstání 337
místopředseda 03.10.2005
Jan Bouda Buková 83 člen správní rady 03.10.2005
22.01.2015
Jaroslav Peška Bousín 9 člen správní rady 03.10.2005
22.012015

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 29.05.2019:
Za svazek může jednat buď předseda nebo místopředseda samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda. Dokumenty kontrolních orgánů podepisuje předseda nebo místopředseda.

Platnost do 29.05.2019:
Za svazek obcí jedná a vystupuje navenek předseda svazku obcí. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k vytištěnému jménu svazku obcí "Mikroregion Protivanovsko" připojí svůj podpis předseda svazku obcí nebo místopředseda svazku obcí a další člen správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 29.05.2019:

A. Cíle svazku obcí:

1. Ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
2. Zejména si klade za cíl stát se místním partnerem a subjektem regionální politiky České republiky a Evropské unie, využívat příležitostí a silných stránek regionu, současně aktivně předcházet hrozbám, které rozvoj svazku ohrožují.
3. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále jen „zájmové území“) vymezenou katastrálním územím členských obcí.

B. Předmět činnosti svazku obcí:

1. Základním účelem svazku je všestranná podpora rozvoje zájmového území definovaného katastry členských obcí.
2. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a  efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společenských zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
- propagace svazku a jeho zájmového území,
- přípravy rozvojových projektů,
- projednávání rozvojových projektů s příslušnými orgány ČR, EU a s dalšími zainteresovanými subjekty,
- administrativní pomoc členských obcí při zpracovávání programových dokumentů a konkrétních projektů, žádostí o dotace apod.,
- koordinace postupů při prosazování zájmů svazku,
- zastupování členů svazku při jednání o záležitostech dotýkajících se svazku jako celku,
- zastupování jednotlivých členů svazku v záležitostech týkajících se jednotlivých členů, a to na základě plné moci vystavené členem ve prospěch pověřeného zástupce svazku,
- oblasti školství a sociální péče,
- správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
- oblasti rozvoje kultury a sportu,
- ochrany veřejného pořádku,
- podpory podnikání,
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod mimo SVK,
- společných nákupů energií.
3. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
4. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost do 29.05.2019
A. Hlavním cílem svazku obcí je:

 1. Vytvoření efektivně fungujícího managementu mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento útvar vstoupit do podvědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, okresní úřad, orgány místní správy, obyvatelstvo atd.).
 3. Předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných zejména pak integrovaných samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Vliv na formování stylu života spoluobčanů korespondujícího se zvyky a konvencemi doby a mikroregionu a akceptující vymoženosti stávajícího světa.

B. Předmětem činnosti svazku obcí je:

 1. Moderace procesu a práce na artikulaci společných zájmů a řešení konfliktů.
 2. Zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy.
 3. Aktivace lidí a institucí. Podpora jejich nápadů a záměrů.
 4. Iniciace hospodářských aktivit ve všech rozvojových oborech.
 5. Doprovod všech základních procesů od nápadu k realizaci.
 6. Zprostředkovávání hospodářské kooperace usídlování firem, zakázky, ev. granty, dotace.
 7. Poradenství všem iniciativám, firmám, obcím, organizacím a občanům.
 8. Organizace spojování přes hranice sektorů, výměna zkušeností, odborná příprava a školení.
 9. Spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na okresní, národní a nadnárodní úrovni.
 10. Získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní a fyzické kultury občanů mikroregionu Protivanovsko, ať vlastními či sjednanými kapacitami.


Poslední změna 25. 01. 2023 10:42:18