Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

Dne 30. srpna 2016 v prostorách budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, byla podepsána a uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 

Signatáři teritoriálního paktu zaměstnanosti jsou:

 • Olomoucký kraj,
 • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje,
 • krajská pobočka Úřadu práce České republiky,
 • Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje a
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznávány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavní cíle Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje jsou následovné:

 • usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce a přispívat k přípravě kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnou ekonomiku Olomouckého kraje a kvalitní veřejné služby,

 • podporovat tradiční sektory s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu a vznik kvalitních pracovních míst,

 • podporovat aktivní komunikaci a přenos informací z oblasti trhu práce vůči veřejnosti a vybraným cílovým skupinám.

Dne 30. listopadu 2016 proběhlo první jednání řídícího výboru Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje. Zde byl zvolen předsedou řídícího výboru pan náměstek hejtmana Olomouckého kraje Bc. Pavel Šoltys, DiS. Na rozdíl od ostatních krajů se nepodařilo získat dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na širší aktivity paktu. Fungování Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje tak bude vycházet ze stávajících možností zapojených partnerů. Nástroje pro dosahování cílů jsou:

 • sběr informací, analýzy a prognózy související se situací na trhu práce;
 • podporu slaďování poptávky a nabídky na trhu práce s ohledem na predikce trhu práce (potřeb zaměstnavatelů);
 • podporu regionálního školství, dalšího a celoživotního vzdělávání a rekvalifikací, vedoucí ke zvýšení počtu a kvality zaměstnanců zejména pro technické a řemeslné obory;
 • vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele kraje;
 • osvětové a poradenské aktivity na podporu zvýšení uplatnění a zaměstnatelnosti na trhu práce s důrazem na odborné kompetence a prevenci nezaměstnanosti;
 • podporu tradičních průmyslových odvětví v regionu;
 • podporu aktivní spolupráce mezi školami a místními firmami;
 • rozvoj kariérního poradenství;
 • osvětovou činnost pro základní a střední školy v oblasti volby budoucího povolání;
 • iniciaci koncepčních a koordinovaných postupů oblasti strategie zaměstnanosti;
 • rozvoj spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Aktuality

13.11.2017 - Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

Pomyslný „deštník“ nad regionálním trhem práce, který propojuje oblasti zaměstnavatelů, zaměstnanců, nezaměstnaných i vzdělavatelů a vzdělávaných, rozevřel v Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje (dále jen TPZ OK). Ten by měl být díky spolupráci významných aktérů trhu práce prevencí proti růstu nezaměstnanosti a také pomoci nastavit strukturu zaměstnanců tak, aby se co nejlépe setkávala nabídka s poptávka na trhu práce.

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje


Poslední změna 29. 08. 2023 07:50:04