Svazek obcí mikroregionu Uničovsko

IČ: 71242678
Vznik: 03.01.2005
Sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 1, Uničov

Orgány svazku obcí:

  • předseda a místopředseda
  • rada
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Jarmila Kaprálová Šternberská 1266, 783 91 Uničov předseda 03.01.2005
Ondřej Plačko 783 83 Troubelice 281 místopředseda 03.01.2005

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní nebo nemůže se závažných důvodů plnit předseda. Předseda rozhoduje o běžných záležitostech svazku, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami svazku obcí vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo rady. Předseda zajišťuje administrativní činnost svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. zabezpečování úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
  2. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
  3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  5. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení zpravovaných obcemi,
  6. spolupráce na přípravě projektů určených k podpoře z fondu EU dle priorit zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu.


Poslední změna 01. 04. 2015 08:24:56