Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍ

IČ: 70952205
Vznik: 19.12.2001
Sídlo svazku obcí: 753 63 Střítež nad Ludinou 122

Orgány svazku obcí:

 • kontrolní komise
 • předseda
 • místopředseda
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Radim Haitl Střítež nad Ludinou 130, PSČ 753 63 předseda 08.12.2022
Jaromír Blaha Jindřichov 44, PSČ 753 01 místopředseda 08.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek a úkony podléhající schválení valné hromady provádí po jejich předchozím schválení. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce na činnosti v oblastech:

 1. školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajišťování veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 4. ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených ve svazku,
 5. správy majetku obcí sdružených ve svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen členské obce).

2. Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

 1. rozvoje samosprávy obcí,
 2. hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 3. vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 4. podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, snižování nezaměstnanosti,
 5. společné péče o památky na území obcí,
 6. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 7. podpory venkovské turistiky a rekreace, zpracování nabídkových produktů,
 8. společné přípravy projektů pozemkových úprav,
 9. dopravní obslužnosti na území obcí,
 10. spolupráce a výměny know-how mezi obcemi, mikroregiony a zeměmi EU,
 11. spolupráce na mikroregionálních projektech.


Poslední změna 27. 02. 2023 14:37:47