Svazek obcí Drahansko a okolí

IČ: 75055694
Vznik: 23.09.2005
Sídlo svazku obcí: 798 48 Protivanov 379

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní orgán
  • předseda sdružení
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Milan Marek 798 61 Drahany 41 předseda 07.12.2010

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek může jednat pouze předseda nebo valnou hromadou zmocněná osoba. Podepisování za svazek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda nebo zmocněná osoba.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Předmětem činnosti svazku je výstavba a následná společná správa a řízení skupinové vodohospodářské infrastruktury a vodohospodářské infrastruktury v obcích Svazku a dalších společných rozvodů až po jejich napojení do místních sítí.

2. Jednotnou správou a řízením je chápáno zejména:

  • rozvoj vodohospodářské infrastruktury a souvisejících služeb, a to technologicky, organizačně a ekonomicky,
  • sdružení mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom poškozujících či ohrožujících funkčnost vodohospodářské infrastruktury,
  • sdružení finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společné vodohospodářské infrastruktury,
  • společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury,
  • koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a obcí souvisejících s odvedením a čištěním odpadních vod a zásobování pitnou vodou
  • zprostředkovatelská činnost.

3. Svazek jako právnická osoba je oprávněn ke všem jednáním, jež jsou způsobilá sloužit bezprostředně nebo zprostředkovaně účelu, pro něž je zřízen. Za tím účelem může zakládat další podniky v České republice nebo v cizině, již existující podniky získávat, podílet se na nich a také zřizovat vlastní pobočky.


Poslední změna 01. 04. 2015 07:46:56