Svazek obcí BRADLO

IČ: 03967671
Vznik: 08.04.2015
Sídlo svazku obcí: Kamenná 2, PSČ 789 74

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • předseda a místopředseda
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

bydliště

funkce

vznik funkce

Jakub Nimmrichter

Kamenná 7, PSČ 789 74

předseda

07.11.2022

Eva Petrášová

Rohle 120, PSČ 789 74

místopředseda

27.11.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní jednání při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce v oblasti odvádění a čištění odpadních vod při zajištění stavby splaškové kanalizace v obou obcích a společné ČOV v obci Rohle.
2. Předmětem činnosti svazku je dále spolupráce v těchto oblastech:

  • školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, péče o zvířata,
  • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou,
  • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  • správy majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.


Poslední změna 06. 10. 2023 09:43:37