Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2019

Dne 26. září 2019 pořádal Olomoucký kraj v pořadí již páté setkání poskytovatelů sociálních služeb. Na této společné platformě získávají poskytovatelé sociálních služeb na území kraje aktuální informace z oblasti plánování a financování sociálních služeb a dalších aktivitách kraje v sociální oblasti. Zároveň jde o prostor k diskusi o praktických otázkách poskytování sociálních služeb a vzájemné spolupráci mezi poskytovateli a krajem.

V programu letošního setkání zazněly informace o stavu přípravy a finalizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2021-2023, na jehož sestavování se poskytovatelé prostřednictvím pracovních skupin podílejí spolu s krajem, obcemi a obecními úřady s rozšířenou působností jako zadavateli a v neposlední řadě také společně s uživateli služeb. Důležité z pohledu poskytovatelů jsou informace o stavu aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2020, dotačním řízení a termínech pro podávání žádostí o dotaci na zajištění sociálních služeb ze státní účelové dotace na příští rok i dalších aktivitách Olomouckého kraje např. v oblasti podpory rodiny, mezigeneračního soužití a aktivního života seniorů.

Věříme, že pro cca 130 zástupců poskytovatelů sociálních služeb zařazených v síti služeb OK bylo dobrou zprávou to, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání konaném dne 23. 9. 2019 schválilo nejen rozdělení finančních prostředků ve výši 78,1 mil. Kč poskytnutých kraji z kapitoly MPSV v rámci dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, ale také rozhodlo o navýšení alokace finančních prostředků z rozpočtu kraje na tento účel o dalších 35 mil. Kč a jejím rozdělení jednotlivým poskytovatelům. Částka poskytnutá z rozpočtu kraje na zajištění sociálních služeb pro rok 2019 dosáhla výše téměř 71 mil. Kč. Kraj tak významnou měrou přispěl ke zmírnění dopadů faktu, že prostředky státní účelové dotace poskytnuté na základě jednání o dofinancování z kapitoly MPSV nedosahovaly požadavku kraje, a pomohl tak stabilizovat situaci v sociálních službách a zabránit příp. negativním dopadům v podobě snižování počtu zaměstnanců, příp. omezování rozsahu služeb především pro jejich uživatele.

S velkým zájmem a ohlasem ze strany účastníků setkání se setkalo vystoupení vzácných hostů – náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Jany Hanzlíkové a zástupce Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR Mgr. Jana Vrbického. Jejich prezentace se týkaly stavu přípravy novely zákona o sociálních službách a legislativních změn v dalších oblastech v gesci ministerstva. Ze strany zástupců MPSV byla oceněna spolupráce krajů i poskytovatelů sociálních služeb jako důležitých partnerů nejen při přípravě konkrétní podoby legislativních změn, ale ve všech procesech souvisejících s poskytováním sociálních služeb v zájmu jejich konečných uživatelů.  

img-0232.jpg
img-0236.jpg

Prezentace

Soubor typu pdf1. Financování sociálních služeb(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2. SPRSS 2021 - 2023(582,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf3. Akční plán 2020(311,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4. IP Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce(717,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5. KISSOS(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6. MPSV ČR(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7. Podpora rodin a seniorů(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8. DVB -T2(429 kB)stáhnout


Poslední změna 30. 09. 2019 07:58:16