Registrace sociálních služeb

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(ustanovení § 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /dále jako „zákon o soc. službách“/)

 1. ŽÁDOST O REGISTRACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (tiskopis na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-registraci-socialnich-sluzeb a rovněž na https://www.olkraj.cz/registrace-socialnich-sluzeb-cl-286.html vč. příloh)
 2. ÚDAJE O REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ (tiskopis na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/udaje-o-registrovane-socialni-sluzbe a rovněž na https://www.olkraj.cz/registrace-socialnich-sluzeb-cl-286.html)
  • vyplnit pro každou sociální službu zvlášť
  • je zejména nezbytné uvést den započetí poskytování sociálních služeb

K tiskopisům se dokládají tyto přílohy:

 • zakladatelské dokumenty a doklady o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, včetně jmenovacích dekretů statutárního zástupce organizace - originál nebo úředně ověřená kopie;
 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví – krajskou hygienickou stanicí - rozhodnutí předloží pouze poskytovatelé/žadatelé - těchto sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem - originál nebo úředně ověřená kopie;
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, výpis z katastru nemovitostí,…) – originál nebo úředně ověřená kopie;
 • doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky
  • potvrzení od finančního úřadu, celního úřadu dle sídla poskytovatele (originál nebo úředně ověřená kopie – nesmí být starší 3 měsíců – počítáno ke dni podání žádosti o registraci);
 • doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • potvrzení od okresní správy sociálního zabezpečení (originál nebo úředně ověřená kopie – nesmí být starší 3 měsíců – počítáno ke dni podání žádosti o registraci);
 • doklad, že žadatel nemá nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění
  • potvrzení od zdravotních pojišťoven (všech 7 pojišťoven) - originál nebo úředně ověřená kopie – nesmí být starší 3 měsíců – počítáno ke dni podání žádosti o registraci;
 • čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku - podepisuje statutární zástupce poskytovatele (přesně text, který je uveden v ustanovení § 79 odst. 1 písm. g) zákona o soc. službách);
 • zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu sociální služby – popisuje se v Popisu realizace poskytování sociální služby (viz dále) + může být ověřeno místním šetřením provedeným registrujícím orgánem před vydáním rozhodnutí o samotné registraci;
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků vykonávajících v sociální službě odbornou činnost (okruh pracovníků uveden v ustanovení § 115 odst. 1 zákona o sociálních službách) – dle ustanovení § 110 odst. 4, § 116 odst. 5, § 116a, § 117 zákona o soc. službách;
 • doklady o bezúhonnosti právnické osoby, která je žadatelem o registraci, a fyzických osob dle § 115 odst. 1 zákona o soc. službách – ve správním řízení ve věci žádosti o registraci sociální služby si výpisy z evidence Rejstříku trestů obstarává registrující orgán sám; pro tento účel je potřeba dodat tyto údaje o pracovnících, kteří budou přímo poskytovat sociální službu:
  • Jméno + příjmení   
  • Číslo OP  
 • viz.  https://www.olkraj.cz/registrace-socialnich-sluzeb-cl-286.html  dokument Popis personálního zajištění sociální služby.

Dále doložit:

 1. Plán finančního zajištění (pro období od počátku poskytování služby do konce příslušného kalendářního roku)                                                   - ve formátu PDF
 2. Popis realizace poskytovaní sociální služby         - ve formátu PDF
 3. Popis personálního zajištění sociální služby         - ve formátu PDF
 • organizační struktura/schéma personálního zajištění služby (pouze úvazky pracovníků)
 • jmenný seznam pracovníků služby vč. úvazků

 

Dále je poskytovatel sociální služby povinen před započetím poskytování sociální služby uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (ustanovení § 80 zákona o soc. službách). Originál nebo úředně ověřenou kopii je třeba doložit registrujícímu orgánu do 15 dnů ode dne jejího uzavření.

 

Ve věci registrací se lze obracet na tyto pracovníky:

Mgr. Petra Pospíšilová  585 508 565, email: p.pospisilova@olkraj.cz

Bc. Markéta Vychodilová  585 508 220, email: m.vychodilova@olkraj.cz

 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O REGISTRACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Soubor typu pdfŽádost o registraci sociální služby(146,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚdaje o registrované službě(81,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsPlán finančního zajištění(20,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPopis realizace poskytované sociální služby(41,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docPopis personálního zajištění sociální služby(95 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚdaje o místech poskytování(67,9 kB)stáhnout

Další dokumenty a formuláře ke stažení

Soubor typu pdfNÁVOD - 1. registrace sociálních služeb(158,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZdravotní pojišťovny ČR(413 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOznamovací povinnost(245,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚdaje o organizačních složkách(60 kB)stáhnout

AKTUALITY

Soubor typu .docNová povinnost dětských domovů, hospiců a poskytovatelů sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,§ 52(71 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář žádosti o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb,§ 52,DD,hospice(106 kB)stáhnout

KONTAKTY

Bc. Markéta Vychodilová

referent pro registraci sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 220 m.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 805

Mgr. Petra Pospíšilová

registrace sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 565 p.pospisilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 805


Poslední změna 29. 11. 2023 14:48:27