Registrace sociálních služeb

Registrace

A. ŽÁDOST O REGISTRACI - tiskopis

 1. Pokud je žadatelem právnická osoba: doloží Úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, včetně jmenovacích dekretů statutárního zástupce organizace.
 2. Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (rozhodnutí předloží poskytovatelé sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem).

 3. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (nájemní smlouva, smlouva o pronájmu, výpis z katastru nemovitostí…).

 4. Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky - Finanční úřad, Celní úřad.

 5. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - Okresní správa sociálního zabezpečení.

 6. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na veřejném zdravotní pojištění - Zdravotní pojišťovny (7 pojišťoven).

 7. Čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku - podpisuje statutární zástupce poskytovatele.

 8. Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (§ 80) – smlouvu nutno uzavřít před poskytováním sociální služby.

 9. Zajištění materiálních a technických podmínek pro zajištění sociální služby – popisuje se v Popisu realizace služby (viz dále) + může být ověřeno místním šetřením provedeným registrujícím orgánem.

B. ÚDAJE O REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ - tiskopis

(pro každou sociální službu zvlášť)

- je zejména nezbytné uvést den započetí poskytování sociálních služeb

1. Plán finančního zajištění - v písemné podobě i ve formátu PDF

2. Popis realizace poskytované sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF

3. Popis personálního zajištění sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF

 • organizační struktura poskytovatele
 • jmenný seznam zaměstnanců
 • doklady o odborné způsobilosti- nejvyšší dosažené vzdělání – úředně ověřené

* lze využít nabízené formuláře a přílohy

Ve věci registrací se obracejte na:

Mgr. Petra POSPÍŠILOVÁ: 585 508 565, email: p.pospisilova@kr-olomoucky.cz

Mgr. Olga NEPŠINSKÁ: 585 508 451, email: o.nepsinska@kr-olomoucky.cz

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O REGISTRACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Soubor typu .xlsPlán finančního zajištění(20,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPopis realizace poskytované sociální služby(41,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPopis personálního zajištění sociální služby(124 kB)DOC | PDF

Další dokumenty a formuláře ke stažení

Soubor typu .pdfOznamovací povinnost(36,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRegistrace - návod(150,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o registraci(146,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚdaje o registrované službě(73,4 kB)stáhnout
Soubor typu .dottiskopis - Popis realizované služby(41,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚdaje o místech poskytování(59,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docJmenný seznam pracovníků(124 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfÚdaje o organizačních složkách(60 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZdravotní pojišťovny ČR(74,1 kB)stáhnout

AKTUALITY

Soubor typu .docNová povinnost dětských domovů, hospiců a poskytovatelů sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,§ 52(71 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář žádosti o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb,§ 52,DD,hospice(106 kB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Olga Nepšinská
zástupkyně vedoucího oddělení, registrace sociálních služeb, sociální práce
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 805
Mgr. Petra Pospíšilová
registrace sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 805


Poslední změna 05. 10. 2018 07:31:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje