Odpadové hospodářství svazku obcí

IČ: 11650796
Vznik: 09.07.2021
Sídlo svazku obcí: Dolany 58, Šternberk, PSČ 783 16

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • rada svazku
  • předseda a 2 místopředsedové
  • kontrolní komise
  • tajemník

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Rudolf Pečinka Dolany 251, PSČ 783 16 předseda 09.07.2021
RNDr. Josef Fryčák U Sokolovny 278, Bohuňovice,
PSČ 783 14
1. místopředseda 09.07.2021
Marián Marghold Hlásnice 64, PSČ 785 01 2. místopředseda 09.07.2021

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je v době nepřítomnosti zastupován 1. místopředsedou. V době nepřítomnosti 1. místopředsedy je zastupován 2. místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavním předmětem činnosti svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče o životní prostředí, a to zejména:
     a. vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství,
     b. zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné legislativy,
     c. poradenská a osvětová činnost.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky další právnické osoby, jež mohou vyvíjet podnikatelské činnosti, nebo být podnikateli; v rámci této činnosti a účasti na právnických osobách bude postupovat v souladu s právním řádem.
4. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však  pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti  svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
5. Při naplňování své činnosti spolupracuje i s jinými subjekty v území.


Poslední změna 12. 07. 2021 08:03:40