Mikroregion Plumlovsko

IČ: 71201190
Vznik: 15.01.2004
Sídlo svazku obcí: Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Orgány svazku obcí:

 • dozorčí komise
 • správní rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Jaroslav Střelák Krumsín 230 předseda 15.01.2004
Adolf Sušeň Ohrozimská 438, Plumlov 1. místopředseda 16.11.2006
Jana Rozsívalová Vícov 82 2. místopředseda 15.01.2004
Jaroslav Peška Prostějovská 20, Mostkovice člen správní rady 26.11.2010

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek obcí jedná a vystupuje navenek předseda svazku. K podpisu za svazek je zapotřebí dvou osob, a to tak, že k otisku razítka nebo psanému názvu Mikroregion Plumlovsko připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku současně s dalším místopředsedou nebo členem správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

A. Hlavním cílem svazku obcí je::

 1. vytvořit efektivně fungující management mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu,
 2. vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento celek vstoupit do podvědomý jiných subjektů (podnikatelská sféra, orgány státní správy, orgány místní správy, obyvatelstvo, atd.),
 3. vytvořit předpoklady pro snížení nákladů na výkon vybraných zejména pak integrovaných samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku,
 4. zajistit vliv na formování stylu života spoluobčanů, jenž odpovídá zvykům, zvyklostem a způsobu života v daném období a v tomto mikroregionu, který je schopen přejímat vymoženosti současnosti.

B. Předmětem činnosti svazku obcí budou zejména:

 1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a svozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, správa majetku obcí,
 5. zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy,
 6. vytváření podnětu pro občany a instituce, podpora jejich nápadů a záměrů, užitečných pro rozvoj obce i mikroregionu,
 7. vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech, schopných rozvoje v dané lokalitě,
 8. spolupráce a pomoc při všech činnostech, důležitých pro rozvoj obce, či mikroregionu od nápadu k realizaci,
 9. zprostředkování hospodářské spolupráce při usidlování firem, přidělování zakázek, grantů a dotací směřujících do mikroregionu,
 10. poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace, jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí pro mikroregion,
 11. organizování spolupráce bez ohledu na ohraničení jednotlivých oborů činnosti, výměna zkušenosti, odborná příprava a školení,
 12. spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktu na krajské, národní a nadnárodní úrovni,
 13. získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných a nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Plumlovsko, ať už vlastními nebo sjednanými kapacitami.
 14. vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů.


Poslední změna 31. 03. 2015 12:39:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje