Mikroregion Kostelecko

IČ: 75062461
Vznik: 22.02.2000
Sídlo svazku obcí: Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané

Orgány svazku obcí:

  • valné shromáždění
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Bc. Jarmila Stawaritschová Kaple 26, Čelechovice na Hané
PSČ 798 41
předsedkyně 18.04.2024
David Kovář Laškov 79, PSČ 798 57 1. místopředseda 19.12.2022
Ing. Aleš Moskal Blíšťka 551, Smržice, PSČ 798 17 2. místopředseda 19.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedy.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činnosti týkajících se:

a) zastupování zájmů svazku na vyšších úrovních státní správy,
b) vytváření podnětů pro občany a instituce, podpory jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obcí i svazku,
c) vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
d) spolupráce a pomoci při všech činnostech důležitých pro rozvoj obcí či svazku od nápadu k realizaci,
e) zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem a směřování zakázek, event. grantů a dotací do mikroregionu,
f) poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí,
g) organizování spolupráce bez ohledu na obor činnosti, výměny zkušeností, odborné přípravy a školení,
h) spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na krajské, národní i nadnárodní úrovni,
i) získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Kostelecko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
j) vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,
k) vytváření předpokladů pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností jednotlivých obcí a svazku jako celku,
l) koordinace významných investičních akcí,
m) koordinace územního plánování,
n) oblasti školství,
o) oblasti sociální péče,
p) správy shromažďování a odvozu odpadů,
q) oblasti rozvoje kultury,
r) požární ochrany,
s) ochrany veřejného pořádku,
t) ochrany životního prostředí,
u) rozvoje cestovního ruchu,
v) rozvoje služeb,
w) zajištění dopravní obslužnosti,
x) odvádění a čištění odpadních vod

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 16. 05. 2024 08:38:53