Mikroregion KOSÍŘSKO

IČ: 70945012
Vznik: 26.11.2001
Sídlo svazku obcí: Těšetice 75, 783 46 Těšetice

Orgány svazku obcí:

 • kontrolní a finanční výbor
 • předseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

bydliště

funkce

vznik funkce

Mgr. Dalibor Kolář

Třebčín 144, Lutín, PSČ 783 42

předseda

01.07.2022

Michal Kryl

Slatinice 227, PSČ 783 42

místopředseda

01.11.2022

Monika Prokopová

Slatinky 77, PSČ 783 42

člen rady svazku

04.01.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutárním orgánem svazku obcí je rada svazku, je tvořena předsedou svazku, místopředsedou svazku a dalším členem rady svazku. Předseda svazku jedná jménem svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Je oprávněn jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek obcí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve svazku obcí. Jménem svazku obcí je oprávněn jednat předseda svazku samostatně, vyjma věcí týkajících se dispozice s majetkem svazku obcí v hodnotě přesahující 100.000,- Kč, v takových případech se podepisování za svazek obcí děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve svazku obcí předseda svazku a místopředseda svazku nebo předseda svazku a další člen rady svazku, nebo místopředseda svazku a další člen rady svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

(1) Všeobecným předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména činnosti vyplývající z § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty zúčastněných obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví zúčastněných obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku zúčastněných obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných zúčastněnými obcemi a dále:

1.Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy zúčastněných obcí,
 • rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života zúčastněných obcí,
 • rozvoje vztahů k orgánům státní správy a k orgánům vyšších samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoje a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společné péče o památky v oblasti mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie,
 • podpory venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. program obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitosti svazku obcí, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více zúčastněných obcí a zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy,
 • spolupráce a výměny know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemné pomoci při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren, organizace sběru odpadů, skladování a likvidace nebezpečných odpadů,
 • správy majetku zúčastněných obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení,

2.Úzká spolupráce zúčastněných obcí při vytváření rozvojových projektů svazku obcí,
3.Úzká spolupráce zúčastněných obcí na provozování, údržbě a rozvoji stavby „Rozhledna na Velkém Kosíři“ a na aktivitách s tím souvisejících.

(2) Za předmět činnosti svazku obcí se nepovažují samostatné aktivity zúčastněných obcí, které se z objektivních důvodů netýkají všech zúčastněných obcí. V takovém případě je povinností zúčastněných obcí dbát o to, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.


Poslední změna 16. 03. 2023 09:44:13