Mikroregion KOSÍŘSKO

IČ: 70945012
Vznik: 26.11.2001
Sídlo svazku obcí: Těšetice 75, 783 46 Těšetice

Orgány svazku obcí:

 • kontrolní a finanční výbor
 • předseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

bydliště

funkce

vznik funkce

Hana Rozsypalová

Těšetice 148, PSČ 783 46

předseda

26.11.2001

RNDr. Milan Elfmark

Olšany u Prostějova 206, PSČ 789 14

místopředseda

27.02.2015

Mgr. Jan Blaho

Luběnice 87, PSČ 783 46

člen rady svazku

25.11.2016

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutárním orgánem svazku obcí je rada svazku, je tvořena předsedou svazku, místopředsedou svazku a dalším členem rady svazku. Předseda svazku jedná jménem svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Je oprávněn jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek obcí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve svazku obcí. Jménem svazku obcí je oprávněn jednat předseda svazku samostatně, vyjma věcí týkajících se dispozice s majetkem svazku obcí v hodnotě přesahující 100.000,- Kč, v takových případech se podepisování za svazek obcí děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve svazku obcí předseda svazku a místopředseda svazku nebo předseda svazku a další člen rady svazku, nebo místopředseda svazku a další člen rady svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

(1) Všeobecným předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména činnosti vyplývající z § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty zúčastněných obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví zúčastněných obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku zúčastněných obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných zúčastněnými obcemi a dále:

1.Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy zúčastněných obcí,
 • rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života zúčastněných obcí,
 • rozvoje vztahů k orgánům státní správy a k orgánům vyšších samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoje a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společné péče o památky v oblasti mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie,
 • podpory venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. program obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitosti svazku obcí, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více zúčastněných obcí a zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy,
 • spolupráce a výměny know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemné pomoci při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren, organizace sběru odpadů, skladování a likvidace nebezpečných odpadů,
 • správy majetku zúčastněných obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení,

2.Úzká spolupráce zúčastněných obcí při vytváření rozvojových projektů svazku obcí,
3.Úzká spolupráce zúčastněných obcí na provozování, údržbě a rozvoji stavby „Rozhledna na Velkém Kosíři“ a na aktivitách s tím souvisejících.

(2) Za předmět činnosti svazku obcí se nepovažují samostatné aktivity zúčastněných obcí, které se z objektivních důvodů netýkají všech zúčastněných obcí. V takovém případě je povinností zúčastněných obcí dbát o to, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.


Poslední změna 23. 01. 2017 14:50:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje