Mikroregion Konicko

IČ: 71228527
Vznik: 30.08.2004
Sídlo svazku obcí: Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

Orgány svazku obcí:

  • valné shromáždění
  • správní rada
  • předseda, místopředseda
  • dozorčí rada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Bc. Jaroslav Procházka, DiS. Za Nádražím 437, Konice, PSČ 798 52 předseda 07.11.2018
Ing. Mgr. Jitka Zahálková Labutice 39, Suchdol, PSČ 798 45 místopředseda 07.11.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 

a) zastupování zájmů svazku na vyšších úrovních státní správy,
b) vytváření podnětů pro občany a instituce, podpory jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obcí i svazku,
c) vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
d) spolupráce a pomoci při všech činnostech důležitých pro rozvoj obcí či svazku od nápadu k realizaci,
e) zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem a směřování zakázek, event. grantů a dotací do mikroregionu,
f) poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí,
g) organizování spolupráce bez ohledu na obor činnosti, výměny zkušeností, odborné přípravy a školení,
h) spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na krajské, národní i nadnárodní úrovni,
i) získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Konicko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
j) vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,
k) vytváření předpokladů pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností jednotlivých obcí a svazku jako celku,
l) koordinace významných investičních akcí,
m) koordinace územního plánování,
n) oblasti školství,
o) oblasti sociální péče,
p) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
q) oblasti rozvoje kultury,
r) požární ochrany,
s) ochrany veřejného pořádku,
t) ochrany životního prostředí,
u) rozvoje cestovního ruchu,
v) rozvoje služeb,
w) zajištění dopravní obslužnosti,
x) odvádění a čištění odpadních vod,
y) společných nákupů energií,
z) zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů včetně zajištění jeho činnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 30. 07. 2020 11:27:40