Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Předmětem zpracování Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je strategie dalšího rozvoje cyklostezek a cyklotras v kraji, provázanost místních, regionálních i nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a návrh opatření ke zvýšení využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního dopravního proudu za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do práce, školy, i za zábavou (cestovní ruch, sport, atd.) a zejména v maximální možné míře oddělení cyklistické dopravy od automobilového provozu.

Řešeným územím je území celého Olomouckého kraje, dále je zohledněna návaznost na okolní území.

Naplňování akčního plánu Koncepce zajišťuje krajský cyklokoordinátor. Jím vykonávané činnosti zahrnují zejména koordinační spolupráci s odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, nastavení komunikačních kanálů při koordinaci připravovaných a probíhajících projektů, včasném přehledu o správě a údržbě sítě cyklistických tras a vyhodnocování nedostatků, kontrolu jakosti vč. zpětné vazby.

Podrobné informace k aktivitám krajského cyklokoordinátora jsou dostupné na https://www.atelis.eu/cyklokoordinator. Mapové podklady jsou dostupné na https://www.atelis.eu/cyklokoncepce---mapy

13.12.2023 - Krajské zastupitelstvo schválilo Koncepci cyklodopravy

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2023 Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.

20.02.2018 - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji byla schválena Radou Olomouckého kraje

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy byla dne 19. 2. 2018 schválena Radou Olomouckého kraje usnesením č. UR/35/18/2018. Koncepce řeší provázanost místních, regionálních i nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a obsahuje také návrh opatření ke zvýšení využití cyklostezek jako alternativního způsobu dopravy.

30.10.2017 - Informace o konání veřejného projednání ke Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na návrh Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů níže uvádíme informaci o místě a termínu konání veřejného projednání.

Kontakty

Ing. Petr Heinisch

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 354, 725 788 290 p.heinisch@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 13. 12. 2023 09:28:48