Klastry v Olomouckém kraji

Klastry v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. Jejich spojením dochází ke výšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám – viz také níže v textu možné přínosy klastrů. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Významnou roli v klastrech hrají univerzity, výzkumné organizace, případně vzdělávací organizace.

Podpora činnosti existujících klastrů ze strany Olomouckého kraje probíhá zejména prostřednictvím dotačního programu na podporu podnikání, který je dlouhodobě vyhlašován Olomouckým krajem každým rokem, a který mimo jiné umožňuje právě tuto podporu činností klastrů. Informace k dotačnímu programu na rok 2019 naleznete zde. V současné době funguje na území Olomouckého kraje pět klastrů: Český optický klastr, Olomoucký klastr inovací, klastr MedChemBio, Moravskoslezský dřevařský klastr a klastr CREA Hydro &Energy. Základní informace o jednotlivých klastrech naleznete níže.

Olomoucký kraj také vyvíjí aktivity podporující vznik nových klastrů na území kraje. Jednou z těchto aktivit bylo zpracování Vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika, technologie pro vodní hospodářství a rostlinné biotechnologie. Tu zpracovala v roce 2016 pro Olomoucký kraj Národní klastrová asociace. Na základě výsledků této studie proběhly v roce 2016 první semináře pro zástupce podnikatelů, výzkumníků, veřejné správy a dalších relevantní institucí. Tato studie a související aktivity jsou také součástí aktivit projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraje společně se sdružením OK4Inovace, a jehož cílem je podpora rozvoje inovačního prostředí a potenciálu v Olomouckém kraji. Více o projektu naleznete zde. Olomoucký kraj v nejbližším období plánuje navázat na výsledky studie a iniciovat další aktivity v oblasti podpory rozvoje klastrových iniciativ.

Dne 17. září 2019 se ve spolupráci s Národní klastrovou asociací pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu, konal „Den klastrů v Olomouckém kraji“.

Olomoucký kraj byl již sedmou zastávkou přehlídky úspěchů klastrů z celé České republiky. V kategorii Inteligentní specializace regionu zvítězil Český optický klastr, z.s. z Olomouce.

Bližší informace naleznete  zde.

Jaké přínosy mohou mít klastry pro firmy:

 • poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady
 • snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci
 • zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu
 • zvyšují rychlost přenosu informací a technologií
 • zvyšují moc a hlas menších firem
 • podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury
 • umožňují efektivní propojení a partnerství
 • přínosy pro vysoké školy
 • inovace
 • spolupráce se skupinami společností ve specializovaných sektorech
 • navyšování praktické připravenosti studentů pro průmysl
 • znalost potřeb průmyslu
 • vzdělávání na míru pro jejich studenty
 • aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech)
 • zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje, transfer technologií do praxe
 • přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky atd.)
 • přínosy pro kraje
 • klastrování je základem růstového programu
 • ekonomický rozvoj
 • cílená podpora firem
 • podpora perspektivních odvětví, která jsou významná pro daný region
 • zatraktivnění regionu pro investory
 • zvýšení konkurenceschopnosti regionu
 • rozvoj zaměstnanosti v daném oboru

 

 

ČESKÝ OPTICKÝ KLASTR

Český optický klastr, z.s. je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice (s důrazem na Olomoucký kraj) formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře ve třech oblastech: zobrazovací a spotřební optika, vojenská optika, světelná technika. 

Hlavními aktivitami jsou:

 • Výzkum, vývoj, inovace: kooperační vývojové projekty, mezinárodní projekty, vývoj technologií, budování sdílené infrastruktury, určování směrů rozvoje, transfer know-how o trendech a technologiích.
 • Rozvoj lidských zdrojů, kvalifikace: specializované akce, školení, lákání talentů, praxe pro studenty, stipendijní programy.
 • Marketing a public relations: propagace klastru, vytváření regionální a oborové identity Olomouckého regionu jako centra optiky.
 • Internacionalizace: kooperace s evropskými klastry, přístup k mezinárodním akcím, společné mezinárodní projekty.

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.optickyklastr.cz/clenove/

Kontaktní údaje:

Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc

e-mail: info@optickyklastr.cz

www.optickyklastr.cz

tel.: +420 581 243 685

IČ: 06658091

Předseda výkonné rady: RNDr. Jiří Nuc

Místopředseda výkonné rady: Mgr. Petr Přikryl

 

 

OLOMOUCKÝ KLASTR INOVACÍ

Olomoucký klastr inovací tvoří regionálně propojené subjekty z oblasti IT, správ budov a terciálního vzdělávání orientovaného zejména na oblast ekonomiky a managementu. Jedním z cílů klastru je zvyšování povědomí mladých lidí o podnikání a poskytování podpory začínajícím podnikatelům. Spolupracuje s partnery na regionálních akcích, jako jsou semináře, školení, podnikatelské soutěže a konference. Aktivně spolupracuje s akademickou a podnikatelskou sférou za účelem přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe.

Předmět činnosti klastru:

 • Projekty - příprava a realizace inovačních a výzkumných projektů.

 • Spolupráce - propojování akademického a podnikatelského sektoru.

 • Inovace - řízení inovací a research & development projektů.

 • Implementace - zajištění přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe.

Aktuální počet členů naleznete zde: https://o-k-i.cz/

Kontaktní údaje:

Olomoucký klastr inovací, družstvo, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc- Hodolany

e-mail: oki@o-k-i.cz

www.o-k-i.cz

Projektový manažer: Mgr. Marek Vaculík

e-mail: marek.vaculik@tescosw.cz

tel.: 587 333 506

 

KLASTR MEDCHEMBIO

Klastr MedChemBio vznikl začátkem roku 2009. Od té doby se stal klíčovým subjektem spolupráce akademických pracovišť, firem, dodavatelů, investorů, odborných společností a výrobních podniků v oblasti vývoje, testování a výroby léčiv a tím napomáhá rozvoji medicinální chemie a chemické biologie v České republice.

Klastr chce dlouhodobě působit jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku jako struktura podpory výzkumu a podnikání v oblasti biologicky aktivních látek. Hlavní cíle je možno shrnout následovně:

 • poradenská činnost pro česká vědecká pracoviště v oblasti přenosu technologií,

 • vznik spin-off firem v dané oblasti,

 • zhodnocení duševního vlastnictví,

 • organizace testování látek,

 • převod mezi laboratoří a poloprovozem,

 • certifikace a legislativa,

 • investice v dané oblasti,

 • rozvoj regionu,

 • kontakty se zahraničními komerčními partnery.

Aktuální počet členů naleznete zde: https://medchembio.cz/clenove-klastru

Kontaktní údaje:

MedChemBio - zájmové sdružení právnických osob

Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc - Holice

e-mail: info@medchembio.cz

www.medchembio.cz

Ředitel sdružení: Mgr. Ing. Arnošt Rybář

e-mail: arnost.rybar@medchembio.cz

tel: 733 690 653

 

MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR

Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK, o.s.) vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj MS kraje.

Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.msdk.cz/o-klastru/clenove/

Kontaktní údaje:

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202, 708 33, Ostrava-Poruba

e-mail: info@msdk.cz   

www.msdk.cz

 

CREA Hydro &Energy, z.s.

Klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě. Spolupracuje s velkými českými i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernějších technologií a know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě a předávání v rámci mezinárodní spolupráce.

Klastr poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace v oboru pro česká i zahraniční ministerstva a další instituce v rámci rozvojové spolupráce, programu Aid for Trade i vlastních komerčních projektů.

Je členem Národní klastrové asociace, Českého přehradního výboru a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, podílí se na činnosti platformy pro čisté technologie a skupiny pro udržitelné technologie. Je také členem evropského klastrového partnerství NATUREEF a držitelem certifikátu „European Cluster Excellence Initiative Gold Label Certificate“.

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.creacz.com/cz/clenove-klastru/

Kontaktní údaje:

CREA Hydro&Energy, z.s., Traubova 1546/6, 602 00 Brno, tel: 773 789 264, crea@creacz.com,  www.creacz.com  

Manažer sdružení:  Ing. Břetislav Skácel

tel.:+420 602 453 273

e-mail: bret@creacz.com

 

 

Den klastrů v Olomouckém kraji, bližší informace naleznete zde

Kontakty

Bc. Radovan Vašíček

referent podpory podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 696 r.vasicek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1206

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdf10 důvodů proč být v klastru(22 kB)stáhnout


Poslední změna 20. 09. 2019 10:18:10