Klastry v Olomouckém kraji

Klastry v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. Jejich spojením dochází ke výšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám – viz také níže v textu možné přínosy klastrů. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Významnou roli v klastrech hrají univerzity, výzkumné organizace, případně vzdělávací organizace.

V současné době funguje na území Olomouckého kraje pět klastrů: Český optický klastr, Olomoucký klastr inovací, klastr MedChemBio, Moravskoslezský dřevařský klastr a klastr CREA Hydro &Energy. Základní informace o jednotlivých klastrech naleznete níže.

Olomoucký kraj také vyvíjí aktivity podporující vznik nových klastrů na území kraje. Jednou z těchto aktivit bylo zpracování Vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika, technologie pro vodní hospodářství a rostlinné biotechnologie. Tu zpracovala v roce 2016 pro Olomoucký kraj Národní klastrová asociace. Na základě výsledků této studie proběhly v roce 2016 první semináře pro zástupce podnikatelů, výzkumníků, veřejné správy a dalších relevantní institucí. Tato studie a související aktivity jsou také součástí aktivit projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraje společně se sdružením OK4Inovace, a jehož cílem je podpora rozvoje inovačního prostředí a potenciálu v Olomouckém kraji. Více o projektu naleznete zde. Olomoucký kraj v nejbližším období plánuje navázat na výsledky studie a iniciovat další aktivity v oblasti podpory rozvoje klastrových iniciativ.

Dne 17. září 2019 se ve spolupráci s Národní klastrovou asociací pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu, konal „Den klastrů v Olomouckém kraji“.

Olomoucký kraj byl již sedmou zastávkou přehlídky úspěchů klastrů z celé České republiky. V kategorii Inteligentní specializace regionu zvítězil Český optický klastr, z.s. z Olomouce.

Bližší informace naleznete  zde.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. Více informací naleznete na webových stránkách: Mapa klastrů, technologických platforem, výzkumných a podpůrných organizací v České republice.

Jaké přínosy mohou mít klastry pro firmy:

 • poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady
 • snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci
 • zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu
 • zvyšují rychlost přenosu informací a technologií
 • zvyšují moc a hlas menších firem
 • podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury
 • umožňují efektivní propojení a partnerství
 • přínosy pro vysoké školy
 • inovace
 • spolupráce se skupinami společností ve specializovaných sektorech
 • navyšování praktické připravenosti studentů pro průmysl
 • znalost potřeb průmyslu
 • vzdělávání na míru pro jejich studenty
 • aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech)
 • zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje, transfer technologií do praxe
 • přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky atd.)
 • přínosy pro kraje
 • klastrování je základem růstového programu
 • ekonomický rozvoj
 • cílená podpora firem
 • podpora perspektivních odvětví, která jsou významná pro daný region
 • zatraktivnění regionu pro investory
 • zvýšení konkurenceschopnosti regionu
 • rozvoj zaměstnanosti v daném oboru

 

 

ČESKÝ OPTICKÝ KLASTR

Český optický klastr, z.s. je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice (s důrazem na Olomoucký kraj) formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře ve třech oblastech: zobrazovací a spotřební optika, vojenská optika, světelná technika. 

Hlavními aktivitami jsou:

 • Výzkum, vývoj, inovace: kooperační vývojové projekty, mezinárodní projekty, vývoj technologií, budování sdílené infrastruktury, určování směrů rozvoje, transfer know-how o trendech a technologiích.
 • Rozvoj lidských zdrojů, kvalifikace: specializované akce, školení, lákání talentů, praxe pro studenty, stipendijní programy.
 • Marketing a public relations: propagace klastru, vytváření regionální a oborové identity Olomouckého regionu jako centra optiky.
 • Internacionalizace: kooperace s evropskými klastry, přístup k mezinárodním akcím, společné mezinárodní projekty.

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.optickyklastr.cz/clenove/

Kontaktní údaje:

Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc

e-mail: info@optickyklastr.cz

www.optickyklastr.cz

tel.: +420 581 243 685

IČ: 06658091

Předseda výkonné rady: RNDr. Jiří Nuc

Místopředseda výkonné rady: Mgr. Petr Přikryl

 

 

OLOMOUCKÝ KLASTR INOVACÍ

Olomoucký klastr inovací tvoří regionálně propojené subjekty z oblasti IT, správ budov a terciálního vzdělávání orientovaného zejména na oblast ekonomiky a managementu. Jedním z cílů klastru je zvyšování povědomí mladých lidí o podnikání a poskytování podpory začínajícím podnikatelům. Spolupracuje s partnery na regionálních akcích, jako jsou semináře, školení, podnikatelské soutěže a konference. Aktivně spolupracuje s akademickou a podnikatelskou sférou za účelem přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe.

Předmět činnosti klastru:

 • Projekty - příprava a realizace inovačních a výzkumných projektů.

 • Spolupráce - propojování akademického a podnikatelského sektoru.

 • Inovace - řízení inovací a research & development projektů.

 • Implementace - zajištění přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe.

Aktuální počet členů naleznete zde: https://o-k-i.cz/

Kontaktní údaje:

Olomoucký klastr inovací, družstvo, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc- Hodolany

e-mail: oki@o-k-i.cz

www.o-k-i.cz

Projektový manažer: Mgr. Marek Vaculík

e-mail: marek.vaculik@tescosw.cz

tel.: 587 333 506

 

KLASTR MEDCHEMBIO

Klastr MedChemBio vznikl začátkem roku 2009. Od té doby se stal klíčovým subjektem spolupráce akademických pracovišť, firem, dodavatelů, investorů, odborných společností a výrobních podniků v oblasti vývoje, testování a výroby léčiv a tím napomáhá rozvoji medicinální chemie a chemické biologie v České republice.

Klastr chce dlouhodobě působit jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku jako struktura podpory výzkumu a podnikání v oblasti biologicky aktivních látek. Hlavní cíle je možno shrnout následovně:

 • poradenská činnost pro česká vědecká pracoviště v oblasti přenosu technologií,

 • vznik spin-off firem v dané oblasti,

 • zhodnocení duševního vlastnictví,

 • organizace testování látek,

 • převod mezi laboratoří a poloprovozem,

 • certifikace a legislativa,

 • investice v dané oblasti,

 • rozvoj regionu,

 • kontakty se zahraničními komerčními partnery.

Aktuální počet členů naleznete zde: https://medchembio.cz/clenove-klastru

Kontaktní údaje:

MedChemBio - zájmové sdružení právnických osob

Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc - Holice

e-mail: info@medchembio.cz

www.medchembio.cz

Ředitel sdružení: Mgr. Ing. Arnošt Rybář

e-mail: arnost.rybar@medchembio.cz

tel: 733 690 653

 

MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR

Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK, o.s.) vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj MS kraje.

Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.msdk.cz/o-klastru/clenove/

Kontaktní údaje:

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202, 708 33, Ostrava-Poruba

e-mail: info@msdk.cz   

www.msdk.cz

 

CREA Hydro &Energy, z.s.

Klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě. Spolupracuje s velkými českými i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernějších technologií a know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě a předávání v rámci mezinárodní spolupráce.

Klastr poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace v oboru pro česká i zahraniční ministerstva a další instituce v rámci rozvojové spolupráce, programu Aid for Trade i vlastních komerčních projektů.

Je členem Národní klastrové asociace, Českého přehradního výboru a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, podílí se na činnosti platformy pro čisté technologie a skupiny pro udržitelné technologie. Je také členem evropského klastrového partnerství NATUREEF a držitelem certifikátu „European Cluster Excellence Initiative Gold Label Certificate“.

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.creacz.com/cz/clenove-klastru/

Kontaktní údaje:

CREA Hydro&Energy, z.s., Traubova 1546/6, 602 00 Brno, tel: 773 789 264, crea@creacz.com,  www.creacz.com  

Manažer sdružení:  Ing. Břetislav Skácel

tel.:+420 602 453 273

e-mail: bret@creacz.com

 

 

Den klastrů v Olomouckém kraji, bližší informace naleznete zde

Kontakty

Ing. Radovan Vašíček

referent podpory podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 696 r.vasicek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1206

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdf10 důvodů proč být v klastru(22 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 03. 2023 13:34:18