EHP a Norské fondy 2014-2021

Od vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. Fondů EHP a Norska. Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Ve stávajícím třetím období 2014–2021 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun. Podporu získají například projekty zaměřené na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

Aktuality

29.05.2018 - Státní fond životního prostředí je zapojen do Norských fondů

Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu v rámci Norských fondů byl pro období 2014-2021 vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR. Cílem programu je zajistit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatických změn a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost vůči těmto změnám. Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

12.09.2017 - Norské fondy a Fondy Evropského hospodářského prostoru v České republice

Dne 4. září podepsala Česká republika Memoranda o porozumění k Norským fondům a Fondům Evropského hospodářského prostoru s donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

04.08.2017 - Ministerstva připravují programy Norských a EHP fondů

Norské a EHP fondy vstupují v České republice do třetího programového období. Dne 24. července schválila Vláda České republiky Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021.

19.05.2017 - Fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Kancelář finančních mechanismů v Bruselu vyhlásila v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 výzvu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Fond je určen zejména na podporu mezinárodních projektů, které prosazují udržitelnou a kvalitní podporu zaměstnanosti této cílové skupiny a je zaměřen na tři oblasti: 1. inovace, 2. transfer know-how a přenos dobré praxe, 3. analýza a výzkum.

08.06.2016 - Startuje příprava třetího grantového období EHP a Norských fondů 2014-2021

Zástupci Islandu, Lichtenštejnska a Norska uzavřeli v měsíci květnu s Evropskou unií vzájemné dohody ohledně finanční podpory určené patnácti členským zemím. Tato podpora bude realizována prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014-2021. V novém programovém období poskytnou donorské státy členským zemím EU ve střední a jižní Evropě včetně pobaltských zemí celkem 2,8 miliardy EUR. Hlavním tématem EHP a Norských fondů bude snížení sociálních a ekonomických rozdílů mezi donorskými státy a jednotlivými příjemci za posílení jejich bilaterální spolupráce. Česká republika obdrží celkem 184,5 mil. EUR (tj. 5 miliard Kč).


archiv aktualit »

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfEHP Norské fondy - Blue book draft(2,3 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Marie Šafářová
konzultační a metodická činnost programu INTERREG V-A ČR-Polsko, EHP a Norské fondy, Program švýcarsko-české spolupráce, ESÚS NOVUM
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 669 m.safarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206


Poslední změna 29. 05. 2018 07:56:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje