Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí

IČ: 70910812
Vznik: 04.01.2001
Sídlo svazku obcí: 753 61 Milenov 120

Orgány svazku obcí:

 • předseda svazku
 • valná hromada
 • rada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Marek Dohnal Klokočí 77, PSČ 753 61 předseda 01.12.2022
Petr Skácel, DiS. Radíkov 15, PSČ 753 01 místopředseda  01.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku (dále jen předseda) zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda a místopředseda nebo jiný člen valné hromady jí pověřený.

Předmět činnosti svazku obcí:

1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce na činnosti v oblastech:

 • školství, sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu,
 • zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 • ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
 • správy majetku obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen členské obce).

2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
 • společné péče o památky na území obcí,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • společné přípravy projektů pozemkových úprav,
 • dopravní obslužnosti na území obcí,
 • spolupráce a výměny know-how mezi obcemi a zeměmi Evropské unie,
 • spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy se sídlem v Olomouci na mikroregionálních projektech,
 • zřízení studijního, koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.


Poslední změna 20. 02. 2023 09:16:24