Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 17. 9. 2018:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 9. 2018 - I. část(34,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 9. 2018 - II. část(38,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 9. 2018 - III. část(32,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 9. 2018 - IV. část(28,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 9. 2018 - V. část(29 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 9. 2018 - VI. část(19,2 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 17. 9. 2018  - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(12,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (702,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp35. Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje (650,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp36. Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2019(18,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK(1023,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp37.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2018(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(797,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp37.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a.s.(954,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp37.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37.7.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(905,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp38. Rozdělení zůstatku dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Záměry převodů stávajících úseků silnic I. tříd z majetku České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje(9 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Smlouva o veřejných službách s obcí Ptení uzavřená přímým zadáním(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp313.1.–13.6. Majetkoprávní záležitosti(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 – navýšení alokace (1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 2. kolo(7,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp320.1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovními kluby Zábřeh, z.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení 2. kola(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí(973,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp326. Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Založení akciové společnosti Olomouckého kraje na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů – 1. část(14,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Založení akciové společnosti Olomouckého kraje na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů – 2. část(17 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022 a Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Řád pro udělování Ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji(32,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Dodatek zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvková organizace(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp334. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Program obnovy venkova Olomouckého kraje – změna účelu poskytnuté dotace, výjimka z Pravidel, dodatky ke smlouvám, souhlas s pronájmem(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp336.1. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – změna účelu poskytnuté dotace(782,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Vesnice Olomouckého kraje roku 2018(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(993,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(1010,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp340. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 – dodatky ke smlouvám(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu (3,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji pro oblasti Jesenicko a Prostějovsko JV(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje – aplikační řešení(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp349. Poskytnutí návratné finanční výpomoci městysu Hustopeče nad Bečvou(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp350. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp351. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální (861,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Gm5, s.r.o., na realizaci akce „Olomouckem na koňském povoze – obnovení tradice Formanských vozů na Olomoucku“(941,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp353. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – obec Supíkovice(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp354. Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp355. Různé(3,4 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 19. 09. 2018 12:00:08

© Krajský úřad Olomouckého kraje