Upozornění pro podnikatele na nabídky katalogových společností, které se týkají uzavření smlouvy o úplatné registraci

05. 01. 2022

V České republice se opět objevily nové nabídky tzv. katalogových společností, které nabízejí úplatný zápis podnikatele do určitého registru nebo evidence, např. Česká komora firem a živnostníků, s. r. o., Registr subjektů, Rejstřík živností a firem, Rejstřík obchodu a živností. Tyto společnosti požadují za zápis do registru / evidence poplatek a částky za provedené úkony jsou přitom různé.

Písemnosti související s uvedeným zápisem do registru / evidence jsou zasílány soukromými firmami, které nejsou nijak spojeny s výkonem veřejné správy. Tyto firmy čerpají údaje o podnikatelích z veřejně dostupných rejstříků, ať už z obchodního nebo živnostenského. V záhlaví dopisu je uveden velkými písmeny vždy název společnosti, dále je uveden údaj o adresátovi. Dopisy jsou rovněž opatřeny číslem jednacím, aktuálním datem vyhotovení dopisu a kulatým razítkem. Přílohou těchto dopisů bývá zpravidla poštovní poukázka A k úhradě poplatku. Dopisy zasílané těmito společnostmi vypadají vždy oficiálně a mohou tak vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený zápis do evidence podnikatelů podléhající poplatku, který následuje po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. Poplatek za zapsání do takové evidence / registru není správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi a nikdo není povinen tento poplatek hradit. Tzv. katalogové společnosti tak pouze vytváří iluzi dobrého jména.

Oficiálním registrem podnikatelů – živnostníků je živnostenský rejstřík, který je informačním systém veřejné správy a jeho správcem je Ministerstvo průmyslu a  obchodu. Do živnostenského rejstříku je zapsán každý podnikatelský subjekt, který podniká v režimu živnostenského zákona, a to zcela automaticky, zdarma a bezprostředně po vydání živnostenského oprávnění

Správní poplatek dle zákona o správních poplatcích je vybírán za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi. Správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání.

Výše uvedené jednání tzv. katalogových společností je jejich soukromou podnikatelskou aktivitou, na kterou lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.


Poslední změna 05. 01. 2022 14:51:46