Přírodní vědy moderně a interaktivně na Gymnáziu Hranice

12. 01. 2011

Gymnázium Hranice je vůbec nejstarší střední škola v Hranicích a hranickém regionu. Dlouholetá tradice zavazuje vedení školy i její učitele k zodpovědnému přístupu ke vzdělávací i výchovné práci. Škola připravuje žáky ve čtyřletém a šestiletém vzdělávacím programu především k dalšímu studiu na vysokých školách. Snaha učitelů propojit výchovné a vzdělávací složky s důrazem na rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí vedla k zapojení naší školy do několika projektů. Od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 probíhá na naší škole v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji" projekt s názvem „Přírodní vědy moderně a interaktivně" s celkovou dotací 2,77 milionu korun. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním cílem tohoto projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných oborů na Gymnáziu v Hranicích, jako jsou fyzika, matematika, biologie, zeměpis a povinně volitelné předměty - seminář fyziky, semináře zeměpisu a seminář biochemie. Tohoto cíle chceme dosáhnout modernizací vybavení, pomůcek a kvalitním využíváním informačních technologií a interaktivních tabulí ve vzdělávacím procesu a napomoci jak rozvoji klíčových dovedností a znalostí studentů v těchto předmětech, tak získání většího počtu studentů pro studium v těchto seminářích a většího počtu přihlášených studentů na přírodovědecké a především technicky zaměřené fakulty vysokých škol v souladu s potřebami a požadavky současného trhu práce.

Na celkem 7 projektových aktivitách bude spolupracovat 12 učitelů naší školy. Projekt přispěje k prohloubení mezipředmětových vztahů a nově vytvořené materiály i získané zkušenosti budou začleněny do Školního vzdělávacího programu na naší škole. Tento projekt také umožní zmodernizovat vybavení školy. V roce 2011 proběhne rekonstrukce původní laboratoře fyziky. V učebně budou vybudovány nové elektroinstalace a podlaha, bude zakoupen moderní laboratorní nábytek, 7 počítačů, interaktivní tabule s dataprojektorem a nové experimentální žákovské moduly pro pokusy z fyziky. Modernizace učebny a jejího vybavení pomůže přiblížit výuku laboratorních prací současným trendům vzdělávání i výzkumu. Také bude vytvořena multimediální učebna s interaktivní tabulí pro přírodovědné předměty. Učitelé matematiky získají moderní software pro výuku geometrie.

V rámci projektu bude navázána spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci či jinými vysokými školami, které obohatí výuku o řadu zajímavých přednášek. Tyto přednášky přiblíží studentům nejnovější poznatky z oblasti vědy, výzkumu i ochrany životního prostředí. Bude tak spoluvytvářeno povědomí studentů o významu nových vědeckých poznatků v souladu s důležitostí ochrany přírody a životního prostředí. Dále bude uskutečněna série motivačních exkurzí pro studenty do vybraných firem a na fakulty technicky a přírodovědně zaměřených vysokých škol s cílem přiblížit studentům aplikaci těchto oborů v praxi.

Současně je naše škola zapojena do dalšího projektu, tentokrát v roli partnera spolu s dalšími 5 gymnázii Olomouckého kraje. Organizátorem tohoto projektu s názvem „Programování do škol" s celkovou dotací 4,5 milionu korun, je Univerzita Palackého Olomouc a její pedagogická fakulta. Projekt je zaměřen na rozšíření výuky programování v rámci informatiky v novém školním vzdělávacím programu. Těchto projektových aktivit se budou účastnit 2 učitelé informatiky, kteří se budou podílet na tvorbě a evaluaci nových vzdělávacích materiálů. Tematický celek programování bude zařazen do výuky 1. ročníku čtyřletého vzdělávacího oboru a 3. ročníku šestiletého vzdělávacího oboru ve školním roce 2011/2012. Účastí v projektu škola získá nejen nové výukové materiály, ale i 7 nových počítačů.

Přestože projekty znamenají spoustu práce a starostí pro řešitelské týmy, jsou pro školu i nás učitele velmi důležité, neboť přinášejí nové výukové materiály, nové zkušenosti a nové vybavení, ze kterého máme my učitelé a určitě i studenti radost. Celému řešitelskému týmu přeji hodně úspěchů.

Dagmar Kolářová

Gymnázium Hranice

gymnazium-hranice.jpg


Poslední změna 13. 07. 2011 15:23:56

© Krajský úřad Olomouckého kraje