Nové povinnosti pro podnikatele v mezinárodní přepravě v rámci EU či při využití kabotáže s vozidly v rozmezí 2.5 t až 3.5 t celkové hmotnosti

10. 03. 2022

Nové povinnosti pro podnikatele v mezinárodní přepravě v rámci EU či při využití kabotáže s vozidly v rozmezí 2.5 t až 3.5 t celkové hmotnosti

Předmětem připravované novely zákona o silniční dopravě je zajištění implementace předpisů Evropské unie, které jsou součástí Balíčku mobility I., a to zejména s ohledem na rozšíření věcné působnosti unijních nařízení:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady Nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady č. 96/26/ES (dále jen „Nařízení (ES) č. 1071/2009“),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (dále jen „Nařízení (ES) č. 1072/2009“),

obojí ve vztahu k provozování nákladní dopravy vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava pro cizí potřeby nebo kabotáž.

Novela zákona o silniční dopravě:

 • redefinuje pojem „velké vozidlo obsaženého v § 2 odst. 15 zákona o silniční dopravě. Nově bude pojem „velké vozidlo“ zahrnovat i vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo.
 • stanoví, že ode dne její účinnosti budou na provozování silniční nákladní dopravy vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava pro cizí potřeby nebo kabotáž, obecně dopadat shodné podmínky, jako na provozování silniční nákladní dopravy pro cizí potřeby vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, tedy:
  • splnění obecných podmínek pro získání příslušné koncesované živnosti, jež jsou upraveny v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • splnění podmínky usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti § 6 až 8 zákona o silniční dopravě v návaznosti na Nařízení (ES) č. 1071/2009, k jejich doložení dopravnímu úřadu je nutné splnit:
   1. podmínka usazení se dokládá Výpisem z Katastru nemovitostí dokládající vazbu k místu, kde bude umístěno sídlo podnikatele, popř. souhlasem vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, doložené nájemní smlouvou. Dále je nutné nahlásit na dopravní úřad min. jedno vozidlo nebo jízdní soupravu s celkovou hmotností 2,5 – 3,5 tuny, se kterými bude provozována mezinárodní doprava.
   2. dobrá pověst se dokládá výpisem z rejstříku trestů fyzických nebo právnických osob
   3. finanční způsobilost se dokládá viz. článek Novinky v prokazování finanční způsobilosti od 21.2. a od 22.5.2022 | Olomoucký kraj (olkraj.cz)
   4. odborná způsobilost se dokládá Osvědčením odborné způsobilosti pro nákladní dopravu a případně smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce. Musí být tedy splněna ve stejném rozsahu jako při provozování dopravy velkými vozidly, bez rozdílu, viz. Silniční doprava | Olomoucký kraj (olkraj.cz), záložka Odborná způsobilost
  • vzhledem k rozšíření věcné působnosti Nařízení (ES) č. 1072/2009 pak bude přístup podnikatelů provozujících dopravu uvedenými vozidly na unijní dopravní trh podmíněn získáním licence Společenství a příslušných opisů v termínu od 22.5.2022.

Podrobnější informace k Balíčku mobility I. můžete nalézt také na stránkách Ministerstva dopravy.


Poslední změna 11. 04. 2022 13:02:34