Nejčastější otázky a odpovědi z oblasti podnikání

02. 08. 2023

Jak získám živnostenské oprávnění?

Dostavte se na kterýkoliv živnostenský úřad s občanským průkazem, vyplňte jednotný registrační formulář, zaplaťte správní poplatek, který je při vstupu do podnikání 1000 Kč. Podání je možno učinit i elektronicky, viz dotaz níže.

Mohu začít podnikat ihned?

U ohlašovacích živností, můžete zahájit podnikání dnem ohlášení (volné, vázané a řemeslné živnosti.).  O některé podnikatelské činnosti se však musí žádat a podnikání je možné zahájit až na základě pravomocného rozhodnutí o koncesi (silniční doprava, provozování cestovní kanceláře apod.).

Co musím splnit?

Podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky, kterými jsou bezúhonnost a plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. V případě, že budete chtít podnikat v oboru, pro který je stanovena odborná způsobilost, musíte předložit doklady prokazující tuto odbornou způsobilost, nebo si musíte ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje.

Jaký je poplatek za ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi?

V případě vstupu do podnikání činí správní poplatek 1000 Kč, při dalším ohlášení je správní poplatek 500 Kč, některé změny včetně ukončení podnikání jsou bez správního poplatku.

Mohu mít sídlo v místě bydliště?

Sídlo můžete umístit na adresu, kde máte trvalý pobyt. V takovém případě není nutné dokládat souhlas s umístěním sídla, výjimkou je případ, pokud máte trvalý pobyt na adrese ohlašovny.

Co potřebuji, když chci sídlo umístit na adrese nemovitosti, kterou nevlastním a nemám v ní trvalý pobyt?

V případě, že k nemovitosti, kam hodláte umístit své sídlo, nemáte v katastru nemovitostí zapsané vlastnické právo ani tam nemáte trvalý pobyt, musíte živnostenskému úřadu doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním svého sídla.

 

Musím mít provozovnu?

Pokud své podnikání realizujete prostřednictvím styku se spotřebitelem v nějakém místě (kadeřnictví, prodejna potravin, autobazar apod.), jedná se provozovnu, která musí být oznámena živnostenskému úřadu. Výjimkou je automat a mobilní provozovna, která je přemístitelná a není na jednom místě umístěna déle než tři měsíce. Podnikatel je povinen zahájení i ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů.

Jak má byt provozovna označena?

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.    

Musím oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně?

Ano, podnikatel je povinen zahájení a ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů. V případě dočasného uzavření provozovny z důvodu např. dovolené nebo rekonstrukce je podnikatel povinen uzavření provozovny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě oznámit počátek a konec uzavření provozovny. Toto se nevztahuje na automaty a mobilní provozovny.

Jak se dělí živnosti?

Živnosti se dělí na ohlašovací, které smějí být provozovány na základě ohlášení a koncesované, o které se žádá, a mohou být provozovány až na základě pravomocného rozhodnutí živnostenského úřadu.

Ohlašovací živnosti jsou živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 živnostenského zákona, živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak, živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

Co je to odborná způsobilost?

Pro získání některých živností je nutné doložení odborné způsobilosti. Záleží vždy na konkrétní živnosti, některé vyžadují vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, rekvalifikace apod.), některé praxi v oboru a některé vzdělání současně s praxí. Veškeré dokumenty týkající se odborné způsobilosti je nutné doložit v originálu nebo v ověřené kopii.

Co když nesplňuji odbornou způsobilost?

Pro vázané, řemeslné a koncesované živnosti je ve většině případů nutná odborná způsobilost. Pokud podnikatel tuto odbornou způsobilost nesplňuje sám, musí si ustanovit odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné podmínky i odbornou způsobilost. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Musím při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi předložit výpis z evidence Rejstříků trestů?

Nemusíte. Obecní živnostenský úřad si výpis z evidence Rejstříku trestů obstará na vlastní náklady sám.

Nejsem podnikatel, ale vykonávám odpovědného zástupce. Pro kolik podnikatelů, mohu odpovědného zástupce vykonávat?

Můžete být ustanoven do funkce odpovědného zástupce maximálně pro čtyři podnikatele.

Musím se jako odpovědný zástupce osobně dostavit na živnostenský úřad?

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi podává podnikatel, v případě, že nechcete nebo nemáte možnost se dostavit na úřad osobně, můžete svůj podpis na prohlášení, kterým souhlasíte s ustanovením odpovědného zástupce nechat úředně ověřit.

Je možné podávat žádosti týkající se živnostenského oprávnění elektronicky?

Elektronicky můžete své podání učinit na těchto webových stránkách: https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/. Můžete prostřednictvím Jednotného registračního formuláře vytvořit podání, které musí podnikatel učinit před vstupem do podnikání nebo v průběhu podnikání na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo finančnímu úřadu a úřadům práce. Je možné ohlašovat živnost, žádat o koncesi, oznamovat změny údajů, přerušení provozování živnosti nebo žádat o zrušení živnostenského oprávnění. Uvedená podání je možné činit prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že budete podání činit z datové schránky fyzické osoby a na základě svého podání se stanete podnikatelem, bude Vám ze zákona povinně zřízena také datová schránky fyzické podnikající osoby.

Co když se v průběhu podnikání něco změní, musím to oznámit?

Ano, některé změny týkající se přímo údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi je nutné oznámit do 15 dnů od jejich změny. Výjimkou jsou o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

Pronajímám byt, musím mít živnostenské oprávnění?

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, kterou pronajímáte, nemusíte o takové živnostenské oprávnění žádat za předpokladu, že nemovitou věc přenecháte nájemci k užívání a neposkytujete mu další služby. Je však třeba sledovat aktuální legislativu, která se v budoucnu může změnit.

Chci farmařit, musím mí živnostenské oprávnění?

Pokud se chcete stát zemědělským podnikatelem, musíte se registrovat (podat žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů) na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, obvykle tuto činnost vykonává obecní živnostenský úřad. Obecní úřad obce s rozšířenou působností Vás do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu vydá „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“, na základě kterého můžete podnikat v zemědělství.

Co musím jako zemědělský podnikatel splnit?

Zemědělský podnikatel musí mít plnou svéprávnost a trvalý pobyt na území České republiky nebo doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V případě občanů z třetích zemí je třeba pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokázat základní znalosti českého jazyka.  

Jednou za rok prodávám kapry na vánočních trzích, musím mít živnostenské oprávnění?

Živností je činnost soustavná, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pokud se prodej kaprů nebo jiného sezonního zboží každoročně opakuje, jedná se dle ustáleného názoru, o soustavnou činnost a je třeba ohlásit živnost.

Jsem podnikatel, byla mi zřízena datová schránka, kterou nechci, co mám dělat?

Od 1. ledna do konce března 2023 byla všem podnikajícím fyzickým osobám zřízena datová schránka, tu nelze znepřístupnit ani přerušením živnostenského podnikání. Pokud by podnikatel datovou schránku nechtěl,  musel by živnostenské k podnikání zrušit. Datová schránka je povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další osoby samostatně výdělečně činné např. lékaře, lékárníky, architekty apod. Datová schránka bude zřízena také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Musím nyní již vše posílat prostřednictvím datové schránky?

Tuto povinnost má pouze stát, který musí povinně doručovat písemnosti do datové schránky, pokud ji má adresát zřízenou. Podnikatelé mohou úřadům i nadále zasílat písemnosti jakoukoliv formou kromě písemností pro finanční správu. Daňové přiznání a další dokumenty musí držitelé datových schránek zřízených ze zákona zasílat výhradně elektronicky.

 

Mám pozastavenou živnost již několik let, nyní mi byla zřízena datová schránka. Chci ukončit podnikání a zrušit datovou schránku. Co musím udělat?

 

Zrušení živnostenského oprávnění můžete provést několika způsoby.  

Za prvé můžete podání učinit osobně (s občanským průkazem) na kterémkoliv obecním živnostenské úřadě „nadiktováním svých údajů pracovnici, která vyplní formulář přímo na počítači za vás“. 

Za druhé, pokud chcete podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění elektronicky, můžete využít  „Změnového formuláře". Musíte být vlastníkem zaručeného elektronického podpisu nebo datové schránky. Elektronické podání učiníte buď prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání anebo prostřednictvím emailové pošty - odesláním emailu podepsaného zaručeným elektronickým podpisem na vámi vybranou e-podatelnu úřadu obce s rozšířenou působností, kterou si zvolíte k vyřízení. 

Za třetí pokud nechcete využít přidělenou datovou schránku nebo zaručený elektronický podpis nevlastníte, můžete své podání učinit písemně na formuláři JRF - Změnový list anebo dopisem, kde uvedete své identifikační údaje a o co žádáte. Podání pak odešlete poštou nebo doručíte osobně na vámi vybraný obecní živnostenský úřad k vyřízení. 

Jakmile je živnost zrušena, tato skutečnost se propíše do registrů a nastupuje automatický proces znepřístupnění datové schránky. Datová schránka je znepřístupněna během několika dnů (tzn., že do schránky nebudou chodit žádné datové zprávy), ale zcela zrušena bude až po uplynutí 3 let.  

 

Jsem občan jiné země EU, jak mohu podnikat v České republice?

Občané členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo občané Švýcarské konfederace můžou v ČR podnikat za stejných podmínek jako čeští občané.

Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě pouze dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční poskytování služeb. V takovém případě nedochází k usazení a pro poskytování služeb stačí pouze podat oznámení příslušným orgánům.

Jsem občan z tzv. třetí země, jak mohu podnikat v České republice?

Pokud máte trvalý pobyt v ČR, můžete podnikat za stejných podmínek jako čeští občané. Pokud pobýváte v ČR a chcete získat povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, můžete tak učinit až po pěti letech pobytu v ČR. Pokud je váš účel pobytu sloučení s rodinou, můžete o účel podnikání požádat po třech letech.

Od kolika let mohu podnikat?

Všeobecnou podmínkou provozování živnosti je plná svéprávnost, lze ji nahradit  přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. Žádost o přivolení soudu mohou podávat jak nezletilí, tak jejich rodiče. A to u soudu v místě bydliště nezletilého. V případě podání žádosti nezletilým musí s tímto návrhem souhlasit jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, a naopak.

Kde se mohu poradit a získat další informace?

Pro další a aktuální informace Vám doporučujeme obrátit se s dotazem na kterýkoliv obecní živnostenský úřad nebo portál živnostenského podnikání: https://www.rzp.cz/portal/cs/

Podrobné informace k datovým schránkám naleznete: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/


Poslední změna 02. 08. 2023 15:01:24