Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k nominacím na Cenu ministra za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví

25. 07. 2023

Dobrovolnictví ve zdravotnictví má v České republice v porovnání s vyspělými zeměmi poměrně krátkou historii. Přesto se dobrovolnictví v českém zdravotnictví v posledních dvou desetiletích osvědčilo jako jeden z prvků, který zlepšuje psychosociální situaci pacientů, podporuje interpersonální komunikaci a přispívá ke zlepšení celkové atmosféry zdravotnického zařízení.

Dobrovolnická činnost je v současných zdravotnických zařízeních v České republice vnímaná jako velmi přínosná, dobrovolníci pomáhají zdravotníkům v péči o pacienty a umožňují lékařům a sestrám soustředit se na poskytování kvalitní odborné zdravotní péče.

Navrhované ocenění ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví by mělo podpořit zvýšení prestiže dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví, jeho atraktivnost a postavení dobrovolníků ve společnosti. Současně by mělo zdůraznit význam dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví a posílit respekt veřejnosti v širším kontextu, což by mělo vést k většímu zájmu o dobrovolnickou činnost.

Cena se uděluje poskytovateli, který:

  1. má sídlo v České republice,
  2. má uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro lůžkovou péči,
  3. má zaveden program dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví a tento program si sám organizuje a řídí alespoň 5 let,
  4. přispívá svými osvětovými akcemi, PR aktivitami k osvětě dobrovolnictví
    ve zdravotnictví,
  5. rozvíjí teoretické a praktické znalosti dobrovolníka a koordinátora dobrovolníků
    ve zdravotních službách.

V kalendářním roce může být cena udělena pouze jednou. Cena nemůže být opětovně udělena poskytovateli v roce následujícím po jejím obdržení. Na udělení ceny není právní nárok. 

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí k příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví Cenu za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví za rok 2023, kterou tvoří plaketa a peněžní šek v hodnotě 150 000 Kč. Slavnostní předání ceny se uskuteční 7. prosince 2023 od 17 hodin v refektáři budovy starého kláštera Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze. Součástí slavnostního předání bude i hudební vystoupení. 

Nominace na udělení ceny mohou podávat fyzické osoby, právnické osoby a územní samosprávné celky. Nominace se podává na předepsaném tiskopise. Všechny potřebné dokumenty naleznete ZDE

Nominace na Cenu je možné zasílat Ministerstvu zdravotnictví do 15. září 2023, a to v tištěné formě na adresu Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 nebo v elektronické formě prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd.


Poslední změna 27. 07. 2023 08:01:24