Finanční vyúčtování - Podprogram č. 2

05. 02. 2018

Příjemce je povinen nejpozději do 15. 2. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána poštovní zásilka adresovaná poskytovateli, která obsahuje vyúčtování poskytnutého příspěvku, držiteli poštovní licence.

Od celkových výdajů vynaložených na účel poskytnutí dotace dle čl. II. odst. 1 smlouvy příjemce odečte veškeré příjmy, které obdržel v souvislosti s realizací projektu, na nějž byla příjemci poskytnuta dotace dle této smlouvy. Za příjem se pro účely této smlouvy považuje zejména příspěvky a dotace od státu a jiných územních samosprávných celků, sponzorské dary apod.

  Vyúčtování musí obsahovat:

  1. soupis výdajů (nákladů) hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 ke smlouvě o poskytnutí  dotace „Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017“, doložený: fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů a faktur, s vyznačením dotčených plateb; čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce;
  2. informaci o realizaci projektu.

Informace o realizaci projektu musí být v písemné formě na předepsaném formuláři a musí obsahovat stručné zhodnocení průběhu realizace projektu, vč. jeho přínosu pro Olomoucký kraj a zdůvodnění případných odchylek. Součástí informace o realizaci projektu je popis užití loga Olomouckého kraje a fotodokumentace propagace Olomouckého kraje dle čl. VI. odst. 3 smlouvy.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 1 písm. a) této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 28. 2. 2018. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V témže termínu je příjemce povinen vrátit poskytovateli poskytnutou dotaci v částce, o niž jsou výdaje vynaložené na projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace dle smlouvy, převýšeny příjmy, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací projektu. Nevrátí-li příjemce dotaci nebo její část v případě uvedeném v předchozí větě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Informace o realizaci projektu

Soubor typu docxInformace o realizaci projektu(15,9 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 02. 2018 15:25:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje