Archiv aktualit

14.11.2017 - Kulatý stůl na téma Trendy na trhu práce a ve vzdělávání proběhne na Střední škole polytechnické v Olomouci

Olomoucký kraj a Svaz průmyslu a dopravy ČR dne 5. 12. 2017, od 13:00, připravují Kulatý stůl na téma Trendy na trhu práce a ve vzdělávání, na Střední škole polytechnické v Olomouci. Účelem setkání je podpora efektivního zaměření aktivit Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje na rok 2018, zjištění Vašich potřeb jakožto významných partnerů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a také získání Vašich podnětů pro rozvoj kvalitní spolupráce a podpory smysluplných aktivit s ohledem na současné trendy na trhu práce a vzdělávání. Dlouhodobějším cílem, který tímto setkáním rovněž sledujeme, je rozvoj spolupráce klíčových sociálních partnerů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání.

13.11.2017 - Seminář k programu ERASMUS +

Program ERASMUS+ už školy dobře znají a jeho spojení s podporou výuky cizích jazyků také. Každoročně je ale spousta nových informací a tudíž nových příležitostí.

13.11.2017 - Aktualizace RVP ve vazbě na tvorbu ŠAP

Při realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje probíhá spolupráce s různými individuálními projekty systémovými. Jedním z nich je také projekt „Modernizace odborného vzdělávání“ (MOV), který realizuje Národní ústav vzdělávání (NÚV).

01.11.2017 - Euroregion Glacensis otevřel 5. kolo výzvy v rámci Fondu mikroprojektů

Od 1. listopadu mohou žadatelé předkládat projektové žádosti v rámci 5. kola výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Aktuální kolo výzvy je otevřeno pouze pro mikroprojekty prioritní osy 4 programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která je zaměřená na spolupráci institucí a komunit. V mikroprojektech typu A, B i C lze kombinovat vhodné aktivity prioritní osy 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.

31.10.2017 - V Olomouci proběhla Konference Bezpečné a chytré město

Konference Bezpečné a chytré město se konala 19. září 2017 v hotelu Flora v Olomouci pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka. Pátý ročník této konference již tradičně pořádala společnost Magnus Regio, a to za finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje. Konferenci navštívilo přes 60 účastníků z řad starostů a odborníků z oboru informatiky a rozvoje měst a obcí.

30.10.2017 - Semináře k tvorbě ŠAP pro celou Moravu

V první polovině října byly ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání (NÚV) realizovány v prostorách kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje semináře k tvorbě školních akčních plánů (ŠAP) a plánů aktivit (PA) pro střední a vyšší odborné školy z celé Moravy.

25.10.2017 - Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Ve čtvrtek 19. října 2017 se uskutečnilo další z tematických setkání realizovaných v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, tentokrát na téma Stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.

18.10.2017 - Seminář k tématu „Práce s časem“

Ve dnech 2.10. 2017 v Olomouci a 16.10.2017 v Šumperku proběhlo tematické setkání vzdělávacího charakteru k tématu účelného hospodaření s časem, které bylo určeno především zástupcům škol na manažerských postech.

05.10.2017 - Olomoucký kraj uspořádal seminář ke komunitárním programům

Olomoucký kraj uspořádal ve středu 4. října seminář pro žadatele na téma komunitární programy. Zástupci Technologického centra Akademie věd České republiky a Ministerstva životního prostředí předali zástupcům veřejnoprávních, soukromých a neziskových institucí praktické informace k možnostem čerpání grantů v evropských programech HORIZONT 2020, LIVE a COSME. Odpolední část semináře byla určena především zástupcům neziskových a kulturních organizací. Zástupci Úřadu vlády České republiky a Kanceláře Kreativní Evropa představili programy Evropa pro občany a Kreativní Evropa.

02.10.2017 - Regionalisté se setkali v Olomouci

V úterý 26. září 2017 se uskutečnilo setkání zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností. Akce se konala v areálu Korunní pevnůstky v Pevnosti poznání Olomouc. Na programu setkání regionalistů bylo v dopoledním bloku představení aktivit regionálního rozvoje ve spolupráci s městy, podnikateli, neziskovým sektorem, ministerstvy a dalšími partnery a také spolupráce kraje, měst a CzechInvestu na aktualizaci údajů v Národní databázi brownfieldů ČR. V odpoledních hodinách se regionalisté věnovali EU fondům a pokroku realizací strategií v ITI OA a CLLD.

02.10.2017 - Veletrh dotačních příležitostí proběhne v Jeseníku

Eurocentrum Olomouc ve spolupráci s CzechInvestem a Agenturou pro podnikání a inovace pro zájemce připravilo na čtvrtek 5. 10. 2017 v Jeseníku „Veletrh dotačních příležitostí“.

19.09.2017 - Seminář k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu

Olomoucký kraj uspořádal v pondělí 18. září seminář pro žadatele k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj jako národního kontaktního místa programů Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE, Interreg EUROPE, ESPON 2020 a URBACT III předali účastníkům praktické informace k možnostem čerpání finanční dotace v rámci uvedených programů. Dále se s nimi podělili o zkušenosti z předcházejících výzev. V odpolední části semináře měli účastníci možnost shlédnout prezentaci týkající se Mezinárodního visegrádského fondu a seznámit se s aktuálními informacemi tohoto grantového programu. Seminář byl zakončen čtyřmi pěknými příklady dobré praxe již realizovaných projektů.

© Krajský úřad Olomouckého kraje