Archiv aktualit

19.04.2018 - Program ESPON 2020 pořádá seminář „Územní soudržnost po roce 2020: integrovaný územní rozvoj směřující k lepším politikám“

Ve dnech 30. – 31. května 2018 program ESPON 2020 pořádá seminář v Sofii, který je organizován ve spolupráci s bulharským předsednictvím EU. Cílem programu semináře je shromažďovat informace a hledat odpovědi na otázky, jak mohou různé politiky a nástroje plánování zlepšit směřování k integrovanějšímu a inkluzivnějšímu územnímu rozvoji.

19.04.2018 - Výsledky 3. výzvy programu Interreg EUROPE

V polovině března proběhl Monitorovací výbor v Sofii, kde byly schváleny projekty přijaté v rámci 3. výzvy. Celkem bylo podáno 234 žádostí, z nichž bylo schváleno 54 projektů (přehled zde). S českými partnery tentokrát prošlo 5 projektů, ale ani v jednom případě se nejedná o českého Lead partnera.

19.04.2018 - Výsledky 2. výzvy programu Interreg DANUBE

Monitorovací výbor v Podgorici na konci března schválil výsledky 2. výzvy, která byla otevřena od června 2017 a byla tematicky zúžená. Projekty je možné spolufinancovat i z více fondů, kromě ERDF také z fondů ENI (European Neighbourhood Instrument) a IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Celkem bylo přijato 127 žádostí, z toho bylo 58 projektových partnerů z České republiky (3 jako Lead partner). Největší zájem byl o specifické cíle 1.2 Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace a 2.2 Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů.

17.04.2018 - Vychází dubnové číslo krajských novin

Dubnové číslo se věnuje regionálnímu rozvoji. Přináší i informace z udělování cen Pedagog roku, úspěchy dětských olympioniků nebo výsledky konference samospráv.

16.04.2018 - Seminář pro destinační společnosti k aktuální výzvě programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připravuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj seminář pro společnosti destinačního managementu působící v celém česko-polském pohraničí. Seminář se uskuteční v pátek 11. května v 10 hodin na Krajském úřadu Pardubického kraje v rámci probíhající speciální výzvy v prioritní ose 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

09.04.2018 - Euroregion Glacensis pořádá konzultační dny v rámci Fondu mikroprojektů

Konzultační dny jsou určeny především pro žadatele, kteří plánují předložit projektovou žádost do 5. kola výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, tedy do 30. května 2018. Toto kolo výzvy je určeno pouze pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 2, které je vyhlášeno pouze na polské straně. Čeští partneři tak mohou konzultovat své aktivity, které plánují předložit jako součást mikroprojektu typu A s polským vedoucím partnerem.

06.04.2018 - Euroregion Praděd otevřel 6. kolo výzvy a pořádá školení pro žadatele

Správce Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko Euroregion Praděd zahájil příjem žádostí v rámci 6. kola výzvy. Termín sběru projektových žádostí je stanoven na 18. června 2018, následně v období září – říjen 2018 zasedne Euroregionální řídící výbor, který rozhodne o podpoře projektů. Předkládat projektové žádosti mohou žadatelé z podporovaného území ve všech typech mikroprojektů – A, B i C, jejichž aktivity jsou vhodné pro prioritní osy 2 a 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

03.04.2018 - Duben přinesl další změny programové dokumentace Interreg V-A ČR-Polsko

Aktualizovaná příručka pro příjemce a její přílohy ve verzi číslo 5 byla zveřejněna na stránkách programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Změna příručky pro příjemce navázala na březnovou aktualizaci příručky pro žadatele v její aktuálně platné verzi číslo 4. V obou dokumentech byly novelizovány především ty pasáže, které ovlivnila změna zákona č. 2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a s ním souvisejících zákonů. Současně s novou příručkou pro žadatele byla zveřejněna nová verze průvodců projektovou žádostí podávaných v rámci prioritních os číslo 2-4.

03.04.2018 - Seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Olomouckým krajem Vás srdečně zvou na seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací, který se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

28.03.2018 - Žadatelé mohou připravovat přeshraniční projekty v oblasti rozvoje přírodních a kulturních zdrojů

Dne 15. března byly na 11. zasedání Monitorovacího výboru v Sulisławi schváleny dvě otevřené výzvy v rámci prioritní osy 2, jejímž cílem je rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

26.03.2018 - Setkání kariérových poradců středních škol v Šumperku

Projekt KAP na své platformě pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství zorganizoval tematické setkání kariérových poradců ze středních škol ve středu 14. 3. 2018 v prostorách SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk.

20.03.2018 - Olomoucký kraj uspořádal ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR seminář pro příjemce

Olomoucký kraj uspořádal v pondělí 19. března v BEA centru v Olomouci seminář pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Seminář byl určen těm příjemcům, kterým Monitorovací výbor programu schválil finanční dotaci na projekty realizované v prioritních osách 3 a 4. Zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky, oddělení pro NUTS II Střední Morava, představili posluchačům témata, jejichž znalost bude v rámci řešení jejich projektů nezbytná a která se týkají především projektového řízení, způsobilosti výdajů a problematiky veřejných zakázek. Součástí semináře byla také technická podpora Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti práce v monitorovacím systému 2014+.

© Krajský úřad Olomouckého kraje