Státní občanství

Prokazování státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 je možné prokazovat státní občanství České republiky nejen občanským průkazem České republiky a cestovním dokladem České republiky, ale také osvědčením o státním občanství České republiky, které nesmí být starší než 1 rok a dále listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší než 1 rok.

Vydávání osvědčení o státním občanství

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost jeho zákonní zástupci nebo opatrovník.

Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat

 • příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
 • fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

Osvědčení se vydává podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Žadatelé s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje (s posledním trvalým pobytem na území Olomouckého kraje) tak mohou učinit na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a  správních činností, oddělení správních činností ve 13. patře budovy RCO na adrese: Jeremenkova 40b, Olomouc. (Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu.)

Při podání žádosti musí žadatel prokázat svou totožnost. K žádosti o osvědčení je třeba připojit:

 • rodný list
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství
 • úmrtní list
 • rodné listy rodičů
 • dříve vydané doklady o jejím státním občanství
 • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

(Doklad, který je jinak třeba podle zákona předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou správní orgán může ověřit ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z registru rodných čísel.)

Správní poplatek za vydání osvědčení je 100,- Kč. Poplatek musí být uhrazen před vydáním osvědčení, úhradu v hotovosti nebo platební kartou lze provést při podání žádosti. Zákonem č. 270/2021 Sb. byl změněn mimo jiné i zákon o správních poplatcích. Od 2. srpna 2021 se bude hradit správní poplatek ve výši 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

Kontakty na matrikářky krajského úřadu

Soubor typu pdfPříslušnost matrikářek podle trvalého pobytu žadatele(107,6 kB)stáhnout

Právní předpisy

 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějšícj předpisů
 • Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Poslední změna 25. 04. 2024 08:49:28