Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 již není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané, kteří na základě vlastní žádosti nabyli cizí občanství, automaticky pozbyli občanství České republiky (pokud nešlo o výjimku, která umožňovala i v těchto případech zachování státního občanství České republiky). Pokud tedy po 1.1.2014 nabyde český státní občan cizí státní občanství, nebude mít tato skutečnost žádný dopad na jeho české státní občanství, neboť mu zůstane zachováno (bude mít občanství dvojí).

Podmínky a doklady

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky dle ust. § 40 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů. Aby občan České republiky mohl pozbýt státní občanství České republiky, musí současně splňovat následující podmínky:

  • trvale se zdržuje v cizině,
  • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
  • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Při podání prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky je třeba, aby prohlašovatel prokázal státní občanství České republiky a k prohlášení připojil:

  • doklad prokazující pobyt v cizině,
  • doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu, jejichž předložení stanovuje tento zákon, se předkládají s potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, a opatřené úředními překlady do českého jazyka (úřední překlad se týká i případných ověření), s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce. Příslušný správní orgán promine ověření dokladu, pokud by jeho obstarání bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Je-li prohlášení učiněno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě pozbylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky učinit pro dítě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník; souhlas rodičů se v takových případech nevyžaduje.
Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

K pozbytí státního občanství České republiky prohlášením dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Kde lze učinit prohlášení

Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky je možno učinit před:

  • zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se prohlašovatel trvale zdržuje,
  • zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, o jehož státní občanství žádá, anebo
  • před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

Řízení o pozbytí státního občanství

Řízení o prohlášeních o pozbytí státního občanství vedou krajské úřady příslušné podle místa posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky. Pokud prohlašovatel nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Pokud je prohlášení učiněno před zastupitelským úřadem, zašle je tento společně se stanovenými doklady k vyřízení příslušnému krajskému úřadu.

Pokud prohlašovatel splní podmínky pro pozbytí státního občanství České republiky a předloží doklad o nabytí cizího státního občanství, vydá mu krajský úřad doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením.

Pokud prohlašovatel splní podmínky pro pozbytí státního občanství České republiky a předloží doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství, vydá mu krajský úřad doklad o tom, že pozbude státní občanství České republiky a uvede v něm, kdy dojde k pozbytí státního občanství České republiky.

Kdy dojde k pozbytí

Státní občanství České republiky se pozbývá dnem převzetí dokladu o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením.

V případě, že byl prohlašovateli vydán doklad o tom, že pozbude státní občanství České republiky, dojde k pozbytí státního občanství České republiky dnem, kdy prohlašovatel doručí zastupitelskému úřadu nebo krajskému úřadu doklad o tom, že nabyl státní občanství cizího státu.

Na žádost vystaví krajský úřad prohlašovateli doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, ve kterém uvede, ke kterému datu k pozbytí státního občanství České republiky došlo.

K pozbytí státního občanství České republiky dojde rovněž dnem, kdy je zastupitelskému úřadu nebo jinému státnímu orgánu České republiky doručeno oznámení orgánu cizího státu o tom, že státní občan České republiky nabyl cizí státní občanství bez ohledu na to, že prohlašovatel doklad o nabytí cizího státního občanství zastupitelskému úřadu nedoručil

Kontakty na matrikářky krajského úřadu

Soubor typu pdfPříslušnost matrikářek podle trvalého pobytu žadatele(107,6 kB)stáhnout

Právní předpisy

  • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky


Poslední změna 13. 01. 2022 08:31:43