Inovační vouchery - základní informace

Olomoucký kraj připravuje II. etapu pilotního projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ financovaného z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava rozpočtu Olomouckého kraje. V rámci tohoto projektu zamýšlí podpořit spolupráci inovačně zaměřených firem v našem kraji s vysokými školami v ČR.

  • Inovační voucher = finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi – vybranými vysokými školami. Spoluprací se rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou (viz Spolupracující vědeckovýzkumné instituce) podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.
  • Podnikatelské subjekty působící v Olomouckém kraji mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 – 149 tis. Kč, který využijí k nákupu služeb v hodnotě 80 – 199 tis. Kč.
  • Podporována je prvotní spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či obdobná forma) dané vysoké školy na definovaném typu služby realizované tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu.
  • Žádat o Inovační voucher Olomouckého kraje může podnikatelský subjekt, který směřuje k vytvoření nového či inovovaného produktu, který mu pomůže posílit konkurenceschopnost na stávajících trzích či získat nové trhy. Zároveň musí splňovat další definované podmínky (zveřejněny zde v rámci Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher).
  • Výstupy spolupráce s využitím inovačního voucheru musí směřovat do vymezených odvětví (viz Odvětvové vymezení).
  • Inovační voucher je financován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (Regionální operační program Střední Morava) a prostředků Olomouckého kraje. Jedná se o veřejnou podporu podnikatelskému subjektu poskytovanou v režimu de minimis.

 

loga

Olomoucký kraj
ROP


Poslední změna 09. 02. 2015 16:33:26